عنوان :
آليزارين رد به عنوان يك گيرنده شيميايي رنگ سنجي گزينش پذير براي تعيين كاتيون نيكل و آنيون هاي سيانيد و كربنات در محيط آبي با خواص فتوفيزيكي متفاوت
نويسنده اصلي :
برمشوري ،الهام
محل تحصيل :
پيام نورشيراز
رشته تحصيلي :
شيمي تجزيه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
09/04/1394
چكيده :
در اين كار تحقيقي يك روش جديد، مؤثر، گزينش پذير و بسيار ساده براي تشخيص كاتيون نيكل و آنيون سيانيد وكربنات در محدوده وسيعي از آنيون هاي F-، Cl-، Br-، I-، CH3COO-، H2PO4-، NO3-، C2O42-، SO32-، SCN-، C6H5O73- در آب با روش رنگ سنجي كه به صورت گزينش پذير عمل مي كند گزارش مي شود. رفتار آليزارين رد، ليگاند رنگزايي كه به راحتي در دسترس است، به عنوان يك گيرنده شيميايي رنگ سنجي در حضور جزءهاي كاتيون فلزي و آنيوني در محيط آبي مورد مطالعه قرار گرفت. آليزارين رد به عنوان يك شناساگر حساس و گزينش پذير براي نيكل در محيط آبي در0/5 pH= با حد تشخيص 2/0ميكرو مولار و كمپلكس 2+ [(ALR)Ni] با پاسخ دهي بالا و گزينش پذيري در مقابل سيانيد با حد تشخيص 05/0 ميكرو مولار و گزينش پذيري در مقابل كربنات با حد تشخيص 14/0 ميكرو مولار نشان داده شده است. از مزاياي ديگر اين روش علاوه بر پاسخ دهي سريع، شناسايي از طريق چشم غير مسلح براي نيكل و سيانيد و كربنات مي باشد. اين روش از نظر تجزيه اي داراي كاربرد هاي متنوع مي باشد و همچنين براي شناسايي در نمونه حقيقي مانند نمونه هاي متنوع آب و سرم خون به كار گرفته شده است.
شماره ركورد :
14307
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
باعزت ، محمدرضا
استاد راهنما :
ديلمي راد،گوهر
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت