عنوان :
عوامل مرتبط با اندازه واحدهاي حسابرسي داخلي
نويسنده اصلي :
شريفي ،خالد
محل تحصيل :
دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
اين پژوهش به بررسي عوامل مرتبط با اندازه واحد حسابرسي داخلي شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. پژوهش حاضر به دنبال بررسي عوامل مرتبط با سرمايه‌گذاري شركت‌ها در واحد حسابرسي داخلي است. بدين منظور تعداد 544 شركت_سال، طي دوره زماني 1391 تا 1395 به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ازآنجايي‌كه همه شركت‌هاي مورد بررسي در تمام دوره‌هاي زماني قابل‌مشاهده نبودند، براي هرسال، شركت‌هاي متفاوتي مورد بررسي قرارگرفته‌اند. پس از گردآوري داده‌ها، با استفاده از رگرسيون چندگانه مدل پژوهش برازش شد. نتايج پژوهش حاكي از آن است كه بين اندازه واحد حسابرسي داخلي و اندازه شركت، اهرم مالي، ويژگي صنعت و عمر شركت رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. همچنين، يافته‌ها نشان دادند كه بين اندازه واحد حسابرسي داخلي و استقلال اعضاي هيئت‌مديره و تمركز مالكيت شركت رابطه منفي و معناداري برقرار است. درنهايت مشخص شد كه بين اندازه واحد حسابرسي داخلي و نسبت مطالبات و موجودي‌ها به كل دارايي‌هاي شركت (پيچيدگي فعاليت شركت)، اندازه كميته حسابرسي، تخصص مالي اعضاي كميته حسابرسي، برون‌سپاري واحد حسابرسي داخلي و وجود كميته مديريت ريسك جداگانه رابطه معناداري وجود ندارد. مدل پژوهش 45 درصد تغييرات اندازه واحد حسابرسي را تبيين نموده است
شماره ركورد :
143073
دانشگاه :
دانشگاه وليعصر رفسنجان
استاد مشاور :
نسرين يوسف زاده
رشته تحصيلي :
حسابداري
استاد راهنما :
اميد پورحيدري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت