عنوان :
بررسي تاثير يادگيري لغات جديد از طريق لغت نامه هاي تهيه شده توسط يادگيرندگان زبان انگليسي در پيشبرد ميزان استقلال در يادگيري
نويسنده اصلي :
درخشان، ليلا
محل تحصيل :
مركز تهران جنوب
رشته تحصيلي :
زبان انگليسي گرايش آموزش زبان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1394/04/03
چكيده :
ايده اساسي در استقلال به عنوان يك روش در يادگيري اين است كه زبان آموز مسئوليت قابل توجهي از فرايند يادگيري خويش را بر عهده بگيرد. يعني چيزي فراتر از پاسخگويي به آموزش و بدون وابستگي به يك معلم يا يك ماده آموزشي خاص. تحقيق هاي گوناگوني به منظور بررسي جنبه هاي متنوع استقلال يادگيرنده انجام شده است، اما از آنجايي كه دانستن و فهم لغات بيشتر و يادگيري روشهايي براي بهبود گنجينه ي لغت يكي از مراحل بنيادي در جهت يادگيري مستقل است، محقق يك تحقيق كمي به منظور بررسي نقش لغت نامه ي تهيه شده توسط دانش آموز در بهبود سطح استقلال در زبان آموزان انجام داد. شركت كنندگان در اين تحقيق پنجاه و سه زبان آموز- مونث و مذكر- در سطح متوسط بودند كه به روش نمونه گيري احتمالي انتخاب شدند و بعد به صورت اتفاقي يك كلاس به عنوان گروه آزمايش و كلاس ديگر به عنوان گروه كنترل در نظر گرفته شدند. ابزار اصلي اين تحقيق پرسشنامه ي سنجش استقلال ياگيرنده بود. جمع آوري اطلاعات در طول ساعات درسي انجام شد. زبان آموزان پرسشنامه را در دو مرحله تكميل كردند: يك بار در ابتداي دوره و بار ديگر در پايان دوره. در اين فاصله شركت كنندگان گروه آزمايش تحت آموزش تهيه ي لغت نامه قرا گرفتند و از آنها خواسته شد براي تمام متن هاي كتابشان لغت نامه مرتبط درست كنند در حاليكه به شركت كنندگان گروه كنترل چنين آموزشي داده نشد. پردازش داده هاي به دست آمده از اجراي پرسشنامه - در دو مرحله - به محقق اين امكان را داد كه اطلاعات لازم براي تجزيه تحليل هاي آماري فرض تحقيق تهيه كند. تستهاي پارامتري مناسب براي بررسي سوال تحقيق استفاده شدند. نتايج، ارتقاء فاحشي در سطح استقلال گروه آزمايش نشان داد در حاليكه تغيير چشمگيري در بين افراد گروه كنترل ديده نشد. نتايج اين تحقيق مي تواند كاربردهاي عملي در آموزش زبان انگليسي به زبان آموزان وبه ويژه توسعه سطح استقلال زبان آموزان داشته داشته باشد.
شماره ركورد :
14309
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
بي ريا، رضا
استاد راهنما :
جعفري گهر، منوچهر
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت