عنوان :
طراحي و شبيه سازي سيستم رديابي نقطه توان بيشينه در آرايه هاي فوتوولتائيك خورشيدي با استفاده از كنترل پيش بين مدل
نويسنده اصلي :
زهرا معصومي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
در سال هاي اخير، به دليل مشكلاتي نظير كمبود انرژي و آلودگي محيط، انرژي هاي تجديدپذير توجه زيادي را به خود جلب كرده است. يكي از قدم هاي اصلي در اين راه، استفاده از انرژي خورشيدي است. بازدهي يك سيستم فوتوولتائيك به شرايط آب و هوايي وابسته است. تغيير در دما و سطح تابش، توان خروجي از سيستم را تغيير مي دهد. سيستم هاي توليدكننده انرژي فوتوولتائيك معمولا با استفاده از رديابي نقطه حداكثر توان تنظيم مي شوند، تا خروجي جريان و ولتاژ ماژول فوتوولتائيك حداكثر مقدار ممكن باشد. كنترل پيش بين مدل، يك روش كنترلي جديد است كه اخيرا به صورت گسترده اي براي كنترل مبدل هاي قدرت استفاده شده است. اين روش در دو دهه اخير در سيستم هاي فوتوولتائيك نيز استفاده شده است. در اين پايان نامه يك ارزيابي و تحليل دقيق از روش هاي رديابي نقطه توان بيشينه مبتني بر كنترل پيش بين مدل كه بر روي مبدل بوست اعمال مي شود فراهم آورده شده است. در ادامه يك روش جديد كه از ايده كنترل پيش بين مدل براي تخمين رفتار ماژول فوتوولتائيك در هر گام و رسيدن به نوسانات كم حول نقطه توان بيشينه استفاده مي كند ارايه شده است. نتايج شبيه سازي اين روش با روش هاي ديگر كنترل پيش بين مدل مقايسه شده است. در حالت كلي همه روش هاي كنترل پيش بين مدل سرعت رديابي مشابهي دارند و همه روش هاي بررسي شده در پايان¬نامه در يك زمان مشخصي به مقدار بيشينه خود رسيده اند. ولي اين روش ها در زمينه نوسانات حالت پايدار تفاوت هايي با هم دارند. روش پيشنهاد شده در پايان نامه نوسانات كم را در تابش هاي زير 800W/m^2 دارد، ولي اين روش در تابش هاي بالاي 1000W/m^2 نوسانات خيلي زيادي مي دهد. اين روش، با يك روش جديد از كنترل پيش بين كه نوسانات كم در تابش هاي زياد مي دهد، تركيب شده است، به گونه اي كه نوسانات خروجي كم داشته باشد. واژه‌هاي كليدي: سلول هاي خورشيدي، سيستم هاي فوتوولتائيك، رديابي نقطه توان بيشينه، كنترل پيش بين مدل
شماره ركورد :
143091
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
الكترونيك
استاد راهنما :
دكتر جمشيد فريبرز
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت