عنوان :
بررسي اثر تركيب سوختي بر سنتز احتراق محلولي ZnAl2O4
نويسنده اصلي :
سيد عليرضا ميرباقري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
143093
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مهندسي مواد و متالورژي استخراجي
استاد راهنما :
دكتر سيد مرتضي مسعودپناه - دكتر سميه اعلم الهدي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت