عنوان :
تطبيق مهمترين اصول منشور اخلاق پرستاري با آيات قرآن
نويسنده اصلي :
حاتمي، طيبه
محل تحصيل :
مركز تهران جنوب
رشته تحصيلي :
علوم قرآن و حديث
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1394/10/05
چكيده :
زمينه و هدف: با پيشرفت درپرستاري ،اخلاق بعنوان يك موضوع جدي واساسي دربهبودعملكردپرستاري تلقي مي شود وهمچنين درجامعه با فرهنگ ديني توجه به اصول اخلاقي منطبق بر آيات قرآن كريم دردوران توسعه روز افزون كيفيت گرايي و مشتري محوري درارائه خدمات بهداشتي ،از طريق مقايسه تطبيق ارزشهاي اخلاقي باآيات قرآن و وبررسي نقاط قوت وتكميلي آن در ارائه خدمات پرستاري با توجه به رهنمود هاي والاي ارزشهاي اخلاقي آيات قرآن ونيز از طريق باز خورد انتظارات بيماران وبررسي مستمر نگرش بيمار وپرستار در ارزشهاي اخلاقي منشور اخلاق پرستاري منطبق بر آيات قرآن وبررسي هاي ميداني ميسر مي شود .روش پژوهش : اين مطالعه توصيفي – تحليلي مي باشد كه بخش توصيفي از طريق مطالعات كتابخانه اي بصورت فيش برداري و مقايسه وتطبيق آيه به آيه آيات قرآن با ارزشهاي اخلاقي موجود در منشور اخلاقي پرستاري مصوبه وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشكي (سال1390)وبررسي و تعيين مهمترين اصول از نظر قرآني وبررسي هاي ميداني درميان يكصد پرستار ويكصدبيماردر بخشهاي بزرگسالان، انتخاب به شكل تصادفي ازيك بيمارستان آموزشي درماني شهر تهران و تعيين نگرش آنها در موردميزان عملكرد منطبق بر ارزشهاي اخلاقي منطبق بر آيات قرآني از طريق پرسش نامه مي باشد . داده ها از طريق پرسش نامه محقق ساخته بر اساس ارزشهاي اخلاقي منطبق برآيات قرآن كريم گرد آوري وميزان اعتبارآن تاييد و اعتماد آن بررسي ونهايتاداده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 17 مورد تحليل قرار گرفت و اعتبار محتوايي مورد تاييد كارشناسان اخلاق پرستاري قرار گرفت وآمار توصيفي و تحليلي از طريق آزمونهاي t و ضريب همبستگي تجزيه وتحليل شد .يافته ها : ارزشهاي اخلاقي طبق مطالعات وبررسي هاي كتابخانه اي و تفسيري با آيات قرآن قابل تطبيق بوده وآيات و احاديث بسياري در زمينه ارزشهاي اخلاقي منشور اخلاقي گرد آوري شده وطي بررسي هاي آماري در نمونه هاي پرستار و بيماردر بررسي فرضيه دوم پژوهش مي توان گفت دربخش آماراستنباطي طبق بررسي داده هاي بدست آمده از پرستاران وبيماران ارزش اخلاقي صداقت وراستي در ارتباطات منطبق برآيات قرآن باميزان (4/69) بالاترين ميزان در بين پرستار و بيمار وكمترين ميانگين نظر درعملكرد بر اساس ارزشهاي اخلاقي منطبق بر آيات قراني مربوط به ارزش مذهب ومقيد بودن به احكام ديني و ايمان به خدا با ميزان (3/7)وكمترين ميانگين نظر موافق دربيماران مربوط مي شود به نداشتن رضايت آگاهانه بيماردر آزمايشات ناحقي به بيمار است با ميزان (4/1) و نتايج آزمونt مستقل نشان مي دهد كه ارزش اخلاقي ايمان به خدا ومقيد بودن به احكام ديني از نظرپرستاران كمترين تاثير درعملكرد مطلوبتر در مراقبت پرستاري داشته لذا فرضيه سوم نيز مورد تاييد قرار مي گيرد. نتيجه گيري :طبق مطالعه و نظرات حاصل از اطلاعات گردآوري شده پرستارو بيمار مقايسه ميانگين نظرات در ميانگين نظرات ، بيشتر توجه در ارزشهاي اخلاقي منطبق بر آيات قرآن مربوط به صداقت و راستگويي در ارتباطات با ساير ارائه دهندگان كه بطور مشترك در دو گروه بيشترين ميانگين تاثير گزاري در نگرش افراد را داشته و كمترين توجه به مسائل ديني و احكام و ايمان به خدا درميزان تاثير گزاري درنگرش پرستار بر ميزان عملكرد مطلوب را داشته و كمترين ارزش اخلاقي منطق بر آيات قراني از نظر بيماران توجه به حفظ استقلال فرد و حفظ حق او در موردرضايت انجام آزمايشات ونمونه گيريهامي باشد به عنوان نتيجه گيري كلي مي توان بيان كرد توجه پرستاران به معنويات و ايمان به خدا و احكام دين مبين اسلام در ميزان اثر بخشي در عملكرد مطلوبتر مراقبت پرستاري ناديده گرفته شده است .پيشنهاد مي شود مديران و برنامه ريزان و مربيان اخلاق پرستاري با توجه بيشتر به دانشجويان پرستاري به آموزهاي ارزشمند ارزشهاي اخلاقي آيات قرآني به ويژه ايمان به خدا و دستورات ديني و مقيدبودن به انجام احكام ديني با افزايش سلامت معنوي پرستاران از طريق آموزشهاي ضمن خدمت و تدوين خط مشي هاي مورد نياز توجه لازم را در زمينه رعايت موازين ديني وارتقاي سطح ايمان پرستاران بعمل آورند .
شماره ركورد :
14311
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
كاشاني نيا، زهرا
استاد راهنما :
شريفي اصفهاني، مهين
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت