عنوان :
مدلسازي شبه استاتيكي انتشار ترك هاي شعاعي اطراف يك چال ناشي از فشارگاز انفجار به روش ناپيوستگي جابجايي با مرتبه بالا
نويسنده اصلي :
فرهادي كوتناني، حميدرضا
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397
شماره ركورد :
143119
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
نجفي، مهدي
رشته تحصيلي :
مهندسي معدن - مكانيك سنگ
استاد راهنما :
فاتحي مرجي، محمد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت