عنوان :
بررسي تأثير خوردگي ناشي از كلريد بر عملكرد لرزه‌اي سازه‌هاي بتن‌آرمه با قاب خمشي
نويسنده اصلي :
محمد اميري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
خوردگي آرماتورها در بتن مشكلي رايج براي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه در مناطق ساحلي است كه مي‌تواند اثرات قابل‌توجهي بر عملكرد لرزه‌اي اين ساختمان‌ها داشته باشد. با افزايش ميزان خوردگي در اعضاي بتن‌آرمه مواردي نظير از بين رفتن كاور بتني آرماتورها ، ايجاد ترك‌هاي طولي در بتن و كاهش سطح مقطع آرماتورها مشاهده مي‌شود. بعلاوه خوردگي باعث تغييراتي در منحني‌هاي تنش-كرنش فولاد شده كه اين امر باعث كاهش مقاومت آرماتورها مي‌شود. در اين تحقيق اثرات خوردگي بر عملكرد لرزه‌اي يك قاب چهار طبقه بتني بررسي ‌شده است. با اعمال اثرات خوردگي بر آرماتورها و بتن ، منحني‌هاي لنگر-انحناي مقاطع ستون‌ها تحت شرايط خوردگي به دست آورده شده‌اند. از اين منحني‌ها در تعريف مفاصل پلاستيك تحت شرايط خوردگي استفاده شده و سازه تحت تحليل‌هاي استاتيكي غيرخطي (پوش آور) و ديناميكي فزاينده (IDA) قرارگرفته است. با استفاده از منحني‌هاي پوش به‌دست‌آمده از تحليل‌هاي استاتيك غيرخطي تأثير خوردگي بر شكل‌پذيري و مقاومت سازه در برابر بارهاي جانبي بررسي شده و در پايان با به دست آوردن منحني‌هاي شكنندگي ، تأثيرات خوردگي بر اين منحني‌ها نيز بررسي شده است. نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهند كه خوردگي تأثير قابل‌توجهي بر شكل‌پذيري و مقاومت قاب بتني داشته و مي‌تواند احتمال فروريزش آن را تا حد زيادي افزايش دهد.
شماره ركورد :
143130
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر محمد قانوني بقا
رشته تحصيلي :
سازه
استاد راهنما :
دكتر محسنعلي شايان فر
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت