عنوان :
بررسي اثرات نرخ كرنش در چندلايه هاي فلزكامپوزيت تحت ضربه كم سرعت
نويسنده اصلي :
محسن فتح الهي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
سازه‌هاي چندلايه فلز كامپوزيت كه اخيراً اين نوع از مواد مركب در مقايسه با انواع ديگر مواد مركب، در برابر بارهاي ضربه‌اي عملكرد بهتري از خود نشان داده‌اند، موردتوجه قرارگرفته است. در اين تحقيق با مدل‌سازي المان محدود يك نمونه آزمايشگاهي و بررسي نتايج تجربي در دو مدل جانسون كوك و سطح چسبناك در سه نيروي ضربه 12.7، 16.3 و 24.2 ژول پرداخته‌شده است. نتايج حاصل نشان داد اعمال رفتار وابسته به نرخ كرنش موجب بهبود در تمام مدل‌ها شده است. همچنين رفتار جابجايي-زمان مدل در سطح چسبناك مناسب‌تر از ساير مدل‌ها مي‌باشد. با افزايش انرژي ضربه اثرات آسيب‌هاي بين لايه بيشتر نمايان مي‌شود. در مدل‌هايي كه آسيب بين لايه‌اي در نظر گرفته مي‌شود با افزايش انرژي ضربه پيش‌بيني حداكثر نيروي ضربه با خطاي كمتري به‌دست‌آمده است.
شماره ركورد :
143132
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مهندسي مكانيك
استاد راهنما :
دكتر بيژن محمدي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت