عنوان :
طراحي كنترل‌كننده تركيبي زمان/رويداد پايه سيستم‌هاي كليدزن در بستر اينترنت اشياء
نويسنده اصلي :
عباس اسماعيل زاده
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
ايده اينترنت اشياء و كنترل تحت شبكه امكان ارتباط, تبادل داده, تجمع و يكپارچه‌سازي بين اشيا موجود در پيرامون را ترويج مي‌دهد. هر شي يا موجود دراين فضا داراي سرويس‌هايي است كه به ديگر اشياء ارائه مي‌دهد و سرويس‌هاي مورد نياز خود را دريافت مي‌كند. در اين تحقيق يك روش كنترل مبتني بر رويداد براي سيستم‌هاي كليدزن تحت شبكه بررسي شده است. در كنترل مبتني بر رويداد تحت شبكه اطلاعات سيستم در صورت وقوع شرط خاصي بر روي شبكه ارسال مي‌شود كه مكانيسم تشخيص رويداد وظيفه بررسي اين شرط را بر عهده دارد. اين شرط بايد به گونه‌اي طراحي شود كه پايداري سيستم كنترلي را تضمين كند. روش‌هاي بررسي پايداري سيستم‌هاي كليدزن بر اساس نوع سيستم تفاوت دارد كه در اين تحقيق سيستم‌هاي كليدزن تحت كليدزني دلخواه بررسي شده است كه براي پايداري اين سيستم‌ها از تابع لياپانف مشترك استفاده مي‌شود. براي طراحي همزمان كنترل كننده ي فيدبك حالت و مكانيسم تشخيص رويداد در سيستمهاي كليدزن از نامساويهاي ماتريسي خطي بدست آمده در بخش آناليز، استفاده شده است با اين تفاوت كـه وارد كردن ديناميك‌هاي كنترل‌كننده و همچنين طراحي همزمان كنترل‌كننده و مكانيسم تشخيص رويداد باعث ايجادشدن المان‌هاي غيرخطي در نامساوي‌هاي ماتريسي مي‌شود. سپس با استفاده از قضايا، لم‌ها، تغيير متغيرها, اين نامساوي‌ها خطي سازي شده است. و كنترل‌كننده مطلوب در فضاي حالت طراحي شده است. در پايان براي نشان دادن توانايي اين روش در طراحي و رسيدن به خواسته هاي كنترلي مساله گرمايش ساختمان به صورت كنترل تحت شبكه شبيه‌سازي شده است. واژه‌هاي كليدي: اينترنت اشيا, سيستم‌هاي كليدزن, كنترل مبتني بر رويداد, نامساوي خطي (LMI)
شماره ركورد :
143154
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
ارتعاشات و كنترل
استاد راهنما :
دكتر خان ميرزا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت