عنوان :
طراحي مجموعه آموزشي با رويكرد ارتقاء ارتباطات و مشاركت اجتماعي
نويسنده اصلي :
امين فرخي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده : مدارس مكان هايي هستند كه كودكان اكثر زمان هاي كودكي و نوجواني خود را در آن سپري مي كنند ، از اين روكالبد مدارس بايد فضايي مطلوب و مناسب با نيازها و توقعات كودكان باشد تا كودكان در آن با انگيزه درس بخوانند ، بازي كنند و مهارت هاي اجتماعي زندگي از طريق تعامل با يكديگر بياموزند . ولي امروزه مدارس در كشور ما براي اين هدف طراحي نشده اند و فضاهايي سرد و بي¬روح مي باشند كه به كودك به عنوان مخاطب خاص آن هيچ¬گونه توجهي نشده است . در اين تحقيق هدف طراحي مدرسه اي است كه فراتر از آموزش صرف سنتي به نيازهاي مختص سن كودكان پاسخ دهد و كودكان و نوجوانان به آن احساس تعلق داشته باشند و در اين فضا فرآيند آموزش را در تعامل و مشاركت با يكديگر به صورت فعال بياموزند تا در نتيجه قادر باشند د آينده به عنوان يك شهروند موثر در جامعه ايفاي نقش نمايند . با توجه به اهداف گفته شده نياز به كالبدي روز آمد و كار آمد براي بر آوردن نيازهاي متنوع آموزشي و اجتماعي كودك و موثر و بهينه تر كردن آموزش و پروش او در دوران مدرسه به روشني حس مي گردد. آن چه در اين تحقيق مورد توجه قرار گرفته است بررسي اهميت ارتباطات و مشاركت اجتماعي و گروهي كودكان در فرآيند آموزش و شناسايي متغيرهاي محيط جهت ايجاد فضاي آموزشي¬اي است كه يه اين امر كمك نمايد. روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش روش تحليل محتوي ، مطالعه اسنادي براساس مرور مستندات در طي يك بررسي كتابخانه اي و جست و جوي اينترنتي و همچنين مطالعات ميداني مي¬باشد و در نهايت نتيجه گيري شده است كه ايجاد كالبد مناسب و طراحي شده در جهت آموزش بر اساس مشاركت گروهي و تعامل اجتماعي كودكان به ارتقا كيفيت آموزش ، يادگيري بهتر و افزايش اعتماد به نفس آنان مي¬شود. كلمات كليدي : مدرسه دانش آموز محور ،فضاي آموزشي ، مشاركت اجتماعي ، تعامل ، كار گروهي
شماره ركورد :
143160
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
فضاهاي آموزشي و فرهنگي
استاد راهنما :
دكتر مصطفي نورالدين
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت