عنوان :
بهينه سازي و برنامه ريزي بازار برق در حضور انواع تامين كنندگان چندگانه انرژي با در نظر گرفتن خودروهاي برقي متصل به شبكه
نويسنده اصلي :
امير حسين احمدي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
افزايش ناگهاني خودروهاي برقي مشكلاتي نيز در پي دارد، از جمله اتصال ناهماهنگ آن¬ها به شبكه برق مي¬باشد كه تاثيرات بسيار نامطلوبي را بر روي شبكه ايجاد مي¬كند كه مي¬توان به مواردي از قبيل انحراف ولتاژ از محدوده مجاز، هارمونيك¬زايي، افزايش تلفات و پر بار شدن شبكه تا جايي كه احتمال فروپاشي شبكه به وجود آيد، نام برد. اين مسئله لزوم برنامه¬ريزي در اتصال خودروها را نشان مي¬دهد كه هدف از به¬كارگيري آن، كاهش تلفات و افزايش راندمان شبكه، هموارسازي منحني بار وكنترل ولتاژ در محدوده مجاز براي جلوگيري از فروپاشي شبكه مي¬باشد. بنابراين براي مرتفع نمودن چالش¬ها و بهينه¬سازي فرصت¬هاي به¬كارگيري خودروهاي برقي، نياز مبرم به برنامه¬ريزي شارژ و دشارژ اين خودروها وجود دارد كه اين برنامه¬ريزي را مي¬توان از جنبه¬هاي مختلفي ديد و با توجه به اهداف مختلف اقتصادي و يا فني، مكانيسم¬هاي برنامه¬ريزي متفاوتي را ارايه كرد. در تمامي اين مكانيسم¬هاي برنامه¬ريزي، مديريت سمت تقاضارا بايد مدنظر قرار داد و مكانيسم¬هاي عدم قطعيت را به اين منظور در بهينه¬سازي استفاده كرد. عدم قطعيت¬هايي كه در اين مسئله با آن مواجه هستيم رفتار مشتريان خودروها و ميزان شارژ اوليه و مقدار مورد نياز آن مي¬تواند باشد كه براي مدل كردن آن به منظور بهينه¬سازي و پاسخ هرچه نزديكتر به واقعيت مي¬توان از توابع توزيع احتمالي چون تابع توزيع نرمال استفاده كرد. همچنين براي مديريت يكپارچه و داشتن اطلاعات كامل و جامع براي برنامه¬ريزي درست و هرچه نزديك¬تر به واقعيت براي پاسخگويي مناسب بايد اين مديريت در بستري هوشمند به كار گرفته شود. حال مسئله بسيار مهمي كه به نظر مي¬رسد بايد مورد بررسي قرار گيرد، بحث بهينه¬سازي سود حاصل با مديريت شارژ و دشارژ خودروهاي برقي به عنوان يك واحد متقاضي و همچنين توليد مي¬باشد. لذا هدف اصلي اين پايان¬نامه ارائه¬ي يك مكانيسم برنامه¬ريزي جهت مديريت شارژ و دشارژ خودروهاي برقي مي¬باشد به گونه¬اي كه سود مورد نظر به مقدار بيشينه برسد. مكانيسم پيشنهادي در اين پايان¬نامه بر روي سيستم 30 باسه¬ي IEEE پياده¬سازي مي¬گردد. نتايج شبيه¬سازي با استفاده از الگوريتم يادگيري و آموزش انجام شده است كه حاكي از اثربخشي روش پيشنهادي در ميزان سود حاصل از به¬كارگيري خودروهاي برقي دارد.
شماره ركورد :
143162
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
قدرت - سيستم
استاد راهنما :
دكتر حيدر علي شايانفر
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت