عنوان :
كاركردهاي فروع دين در اخلاق اجتماعي(با تاكيدبر نماز و تولي و تبري و امر به معرف و نهي از منكر)
نويسنده اصلي :
پاك‌سيرت، زهرا
محل تحصيل :
مركز تهران جنوب
رشته تحصيلي :
اخلاق اسلامي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1393/09/09
چكيده :
اسلام دين اجتماع است نه امري فردي لذا عبادات آن نيز جنبه اجتماعي دارد. علاوه بر آن فروع دين كه گاه در ديدگاه برخي اموري فردي هستند، نيز نه‌تنها در حوزه فردي خلاصه نمي‌شوند، بلكه تأثير مستقيم در رشد اخلاق جامعه دارد .مثلا نماز، كه غرض از اقامه آن، پاكسازي روح انسان از آلودگي ها و بازداري او از فساد و گناه است، راز ديگرش، نجات انسان ها از شرارت هاي اجتماعي است; چرا كه مفاسد و گناهان انسان، معمولا در تماس با جامعه صورت مي پذيرد. در اينپايان‌نامهكاركردهاي فروع دين در اخلاق اجتماعي (با تاكيدبر نماز و امر به معرف و نهي از منكرو تولي و تبري)بررسي مي‌شود.البته نگاه اجتماعي به آموزه‏هاي ديني، درواقع كوششي است براي اثبات حقانيت چيرگي احكام اجتماعي بر احكام فردي و رويارويي با تفكري كه دين اسلام را به بُعد فردي فرو كاسته و قلمرو آن را به عبادت‏هاي فردي محدود كرده است. روش تحقيق توصيفي و تحليلياست.ابزار جمع‌آوري اطلاعات كتابخانه‌اي از راه منابع مختلف بهره گرفته است.
شماره ركورد :
14319
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
محمدي، ناصر
استاد راهنما :
اژدر، عليرضا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت