عنوان :
مدلسازي هيدرومكانيكي ديواره هاي معدن چاه گز به روش گروه هاي كليدي
نويسنده اصلي :
نوري،علي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1398
شماره ركورد :
143194
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
محبي، محسن
رشته تحصيلي :
مهندسي معدن
استاد راهنما :
ياراحمدي بافقي، عليرضا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت