عنوان :
معرفي استاد اميرمهران اينانلو﴿سبك معرق تفكيك رنگ﴾
نويسنده اصلي :
بيات، راضيه
محل تحصيل :
تهران
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
143199
دانشكده :
هنرهاي كاربردي
دانشگاه :
دانشگاه هنر تهران
رشته تحصيلي :
صنايع دستي
استاد راهنما :
مهدي امرائي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت