عنوان :
مدل‌سازي الگوهاي فصلي تقاضاي الكتريسيته با بكارگيري ابزارهاي هوش محاسباتي نرم
نويسنده اصلي :
چاهكوتاهي، فاطمه
محل تحصيل :
اصفهان: دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشكده صنايع و سيستم ها
رشته تحصيلي :
صنايع و سيستم‌ها
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
1432
گرايش رشته تحصيلي :
مدل سازي سيستم هاي كلان
دانشكده :
مهندسي صنايع و سيستم ها
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد داور :
علي زينل همداني، نادر شتاب بوشهري
استاد راهنما :
مهدي خاشعي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت