عنوان :
خروس سفيد
نويسنده اصلي :
قائمي، مرجان
محل تحصيل :
مركز تهران شرق
رشته تحصيلي :
نقاشي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
14323
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
الهه معتمد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت