عنوان :
بررسي علل اجتماعي ونداليسم در بين نوجوانان و جوانان 14 تا 24 ساله شهر گنبد كاووس
نويسنده اصلي :
پورابراهيم،احسان
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز گنبد كاوس
رشته تحصيلي :
علوم اجتماعي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
14326
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
دكتر عليرضا قرباني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت