عنوان :
مطالعه ي سبك شناسي تاريخي قالي هاي صفوي از دوره شاه طهماسب اول و دوره شاه عباس اول
نويسنده اصلي :
ملكوتي، نداسادات
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
143268
شهر محل تحصيل :
دانشكده صنايع دستي
دانشگاه :
دانشگاه هنر اصفهان
استاد مشاور :
بدري حكيميان
رشته تحصيلي :
فرش گرايش پژوهش
استاد راهنما :
ايمان زكريايي كرماني، فرهاد بابا جمالي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت