عنوان :
طراحي و ساخت دستگاه خم‌‌‌‌كننده پروفيل‌‌هاي جدارنازك مسي با مقطع مستطيلي با شعاع‌‌هاي مختلف
نويسنده اصلي :
داوود بختياري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده يكي از مناسب‌‌ترين روش‌‌هاي خم‌‌كاري لوله و پروفيل، خم‌‌كاري انعطاف‌‌پذير است. در اين تحقيق به شبيه‌‌سازي و طراحي و ساخت دستگاه خم پروفيل‌‌هاي جدار نازك مستطيلي با شعاع متغير پرداخته‌‌ شده است. دستگاه خم از روش خم‌‌كاري انعطاف‌‌پذير تبعيت مي‌‌كند. دستگاه از يك قالب محرك، قالب ثابت و قالب متحرك كه به‌صورت اتصال گوي و كاسه به قالب ثابت متصل است، تشكيل‌شده است. پروفيل جدار نازك پس از پرشدن با آلياژ كروبند در اين دستگاه قرارگرفته و به واسطه‌‌ي نيروي اعمالي در راستاي محور پروفيل از بين قالب ثابت و متحرك عبور كرده و با جابجايي قالب متحرك نسبت به قالب ثابت كه توسط محرك صورت مي‌‌گيرد، در پروفيل خم ايجاد مي‌‌شود. هر دو قالب ثابت و متحرك در هر لحظه به پروفيل مماس هستند. بعد از معرفي مواد پركننده مورد استفاده در خم‌كاري تيوب‌ها و روش‌هاي خم‌كاري مقاطع مستطيلي، تاريخچه‌اي از فعاليت‌هايي كه پيرامون خم‌كاري پروفيل‌هاي جدار نازك و خم‌ انعطاف‌پذير انجام گرفته است، ذكر شده است. در بخش بعد طراحي دستگاه كه توسط نرم‌افزار ساليدورك انجام گرفته است، آورده شده و سپس فرآيند شبيه‌سازي كه به كمك نرم‌افزار آباكوس انجام شده، به‌صورت مرحله به مرحله توضيح داده مي‌شود. در انتها محاسبات مربوط به انتخاب اجزاء دستگاه آورده شده و سپس نتايج حاصل از شبيه‌سازي و اثر پارامترهاي كليدي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. مقايسه نتايج شبيه‌سازي با آزمايش‌هاي عملي انجام‌شده صحت نتايج شبيه‌سازي را نشان مي‌دهد. واژه‌هاي كليدي: خم‌‌كاري انعطاف‌‌پذير، قالب ثابت، قالب متحرك، محرك، پروفيل جدار نازك
شماره ركورد :
143280
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
ساخت و توليد - شكل‌دهي
استاد راهنما :
دكتر رامين هاشمي - دكتر سيد علي نيكنام
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت