عنوان :
اثر عوامل غير فني بر اثربخشي و كارايي سيستم هاي هوش تجاري
نويسنده اصلي :
سيد مجيد اورعي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
در اين تحقيق كه به منظور شناسايي عوامل تاثير گذار بر اثربخشيِ سيستم هاي هوش تجاري انجام شده است، ابتدا با مرور ادبيات پيشين ، سه عامل مهم تاثير گذار بر استفاده از سيستم هاي هوش تجاري شناسايي شد. سپس با كمي تغيير در مدل هاي پيشين نشان داديم كه بلوغ هوش تجاري متغير مستقلي است كه با واسطه بر روي متغيير كارايي ( استفاده از سيستم هوش تجاري ) تاثير مي گذارد. دو متغيير كيفيت داده و فرهنگ تصميم گيري تحليلي نيز در اين تاثير گذاري نقش ميانجي يا واسطه دارند. سپس نشان داديم كه اثر بخشي مورد انتظار پس از كارايي رخ خواهد داد و شدت اثر اين رابطه 36% مي باشد. در نهايت متوجه شديم كه نوع تصميم هاي سازمان ها ( تصميم هاي راهبردي ، تصميم هاي عملياتي ) مي تواند اثر بخشي سيستم هوش تجاري را افزايش يا كاهش دهد ( تعديل نمايد ) ولي ميزان پيچيدگي محيطي حاكم بر سازمان تاثيري بر ميزان اثربخشي سيستم هاي هوش تجاري ندارد. نتايج اين تحقيق از 87 نمونه گردآوري شده يك پرسشنامه استاندارد شده تركيبي و با استفاده از روش مدل يابي معادلات ساختاري با رويكرد حداقل مربعات جزئي به كمك نرم افزار Smart-PLS بدست آمده است. 70 درصد از مشاركت كنندگان در اين تحقيق داراي تجربه بالاي 3 سال در حوزه سيستم هاي هوش تجاري بوده اند. اين درحالي است كه عمدتا تجربه خود را دربخش عمومي و سازمان هاي دولتي در ايران كسب نموده اند. واژه‌هاي كليدي: هوش تجاري ، اثربخشي ، پيچيدگي محيطي ، نوع تصميم ، معادلات ساختاري ، حداقل مربعات جزئي
شماره ركورد :
143281
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر علي بنيادي نايئني
رشته تحصيلي :
مديريت اجرايي
استاد راهنما :
دكتر مهدي غضنفري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت