عنوان :
تشخيص خواب آلودگي به كمك نرخ تغييرات ضربان نبض يك انگشت دست
نويسنده اصلي :
سعيده حيدري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
خوابآلودگي رانندگان يكي از عوامل اصلي تصادفات و تلفات جاني در جادهها ميباشد و بسياري از تصادفات جادهاي در هنگام رانندگي به دليل خستگي و خوابآلودگي رانندگان اتفاق ميافتد بيش از 40 درصد از تصادفات رانندگي در سالهاي اخير به دليل خوابآلودگي رانندگان بوده است و در اين ميان خوابآلودگي رانندگان اتوبوسها و كاميونهاي حامل مواد اشتعالزا و اسيد و... ميتواند خسارات جبرانناپذيري به بار آورد. اين نشان ميدهد كه رانندگان در تكنولوژي نياز به تشخيص خوابآلودگي در هنگام رانندگي دارند. اين تحقيق يك روش آسان براي شناسايي خوابآلودگي راننده از اطلاعات فيزيولوژيكي مربوط به فعاليت مغز و ضربان نبض انگشت دست را پيشنهاد ميكند. هدف از اين تحقيق توسعه يك سيستم براي تشخيص خودكار خوابآلودگي راننده است. در اين تحقيق تشخيص خوابآلودگي بر اساس تغييرات ضربان نبض يك انگشت دست راننده ) PRV ( كه روش غير تهاجمي و كم هزينه است مورد بررسي قرار گرفته است. روش ارائه شده در اين تحقيق براي تشخيص خوابآلودگي راننده با استفاده از ثبت سيگنال نبض يكي از انگشتان دست اشخاص به كمك )PPG( photoplethysmogram كه روش بسيار معمول و ارزان قيمتي است انجام شد از 10 شخص سيگنال Plethysmography با نرخ نمونه برداري 100 هرتز دريافت شد بطوريكه شش نفر از آنها داراي بيماري آپنه خواب بوده و در تست Polysmnography شركت كردهاند و چهار نفر سابقه هيچ بيماري خواب و مصرف الكل نداشتهاند و در تست MSLT خوابآلودگي در روز شركت كردهاند و همچنين تجزيه و تحليل فعاليت سيگنالهاي مغزي EEG مورد استفاده قرار گرفت و فعاليت امواج تتا در بازه زماني خوابآلودگي به وضوح مشاهده شد. دادههاي ضربان نبض انگشت دست در حوزههاي زمان و فركانس و روش تحليل غيرخطي طرح پوانكاره پردازش شدهاند. در نهايت ويژگيهاي كه با وقوع خوابآلودگي تحت تاثير قرار ميگيرند و يا در طول رويداد خوابآلودگي در ضربان نبض انگشت دست تغييرات قابل ملاحظهاي دارند مشخص شده و استخراج شدهاند نتايج نشان ميدهد كه اين سيگنال بيولوژيكي را ميتوان در آينده در سيستمهاي كمك راننده در صنعت خودروسازي در نظر گرفت. واژههاي كليدي: خوابآلودگي، تغييرات ضربان نبض، پلي سمنو گرافي، سيستم عصبي خودگردان
شماره ركورد :
143285
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مهندسي پزشكي - بيو الكتريك
استاد راهنما :
دكتر احمد آيت اللهي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت