عنوان :
برآوردگرهاي‌ ناپارامتري آنتروپي بر مبناي رگرسيون خطي ساده
نويسنده اصلي :
سيدرضا جليليان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده برآوردكننده‌هاي مربوط به آنتروپي انتگرال‌پذير معرفي ‌شده‌اند. اين برآوردكننده‌ها بر اساس بسط مرتبه دوم تابع جرم احتمال و رگرسيون خطي ساده مطرح شده است. رگرسيون ساده‌ي خطي براي برآورد مقادير تابع چگالي و مشتق دوم آن در يك نقطه مورداستفاده قرار گرفته است. بعد از برآورد مقادير تابع چگالي احتمالي در هر يك از نقاط نمونه‌برداري ارائه‌شده، با گرفتن ميانگين تجربي لگاريتم منفي برآوردهاي چگالي، دو برآورد كننده‌ي آنتروپي به دست مي‌آيند. برآورد كننده‌هاي ديگر آنتروپي كه آنتروپي را به‌وسيله‌ي رگرسيون خطي برآورد مي‌كنند، نيز مطرح‌ شده‌اند. از طريق آزمايش‌هاي عددي نشان داده‌ شده است كه چهار برآورد كننده‌ي پيشنهادي براي توزيع‌هاي مختلف احتمالي به‌خوبي عمل مي‌كنند. واژه‌هاي كليدي: برآورد آنتروپي، ناپارامتري، رگرسيون ساده‌ي خطي
شماره ركورد :
143287
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر رضا احمدي
رشته تحصيلي :
آمار رياضي
استاد راهنما :
دكتر رحمان فرنوش - دكتر غلامحسين ياري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت