عنوان :
بررسي مقاومت يخ زدگي بتن خود تراكم در سنين اوليه
نويسنده اصلي :
محمد صادق چيت فروش زاده
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
بتن با اختلاط آب و سيمان شروع به فرايند هيدراتاسيون، شروع به گيرش و كسب مقاومت مي كند. روند كسب مقاومت بتن تازه براي هر طرح مخلوط تابع زمان طي شده از شروع فرايند و نيز دماي موثر بر آن، در طول اين زمان است. اين دما در فصل سرد و يخبندان كاهش يافته و روند كسب مقاومت را كند و يا متوقف مي كند. از طرفي سرعت در روند ادامه پروژه مقوله اي است كه نا گزير از توجه به آن نيستيم. در اين ميان حساسيت بتن خود متراكم در سنين اوليه و كسب مقاومت آن مي تواند از اين منظر قابل بررسي باشد. روش بلوغ بتن، براي احتساب مقاومت كسب شده و نيز حد اقل زمان لازم براي مراقبت از بتن در اين شرايط آب و هوايي مفيد بوده و ممكن است بتواند در كاهش هزينه هاو افزايش سرعت توليد و يا پيش روي در روند پروژه تاثير بسزايي داشته باشد. در اين پروژه سعي بر آن است كه با شبيه سازي محيطي، تاثير يخ زدگي بر بتني كه در شرايط آب و هوايي سرد ريخته شده و كسب مقاومت كرده نشان داده شود. آزمايشات مورد نظر بر روي 9 طرح اختلاط به سه نوع پوزولان ميكروسيليس، سرباره و زئوليت و پودر سنگ و به انضمام تكرار طرح ها با استفاده از مواد هوازا صورت گرفته است. سعي بر آن است كه حد اقل مقاومت كسب شده ي لازم براي جلوگيري از آسيب هاي ناشي از يخ زدگي براي اين طرح ها و نيز تاثير زيان هايي كه عدم توجه به اين مساله موجب آن مي شود را مورد ارزيابي قرار دهيم. از نتايج مي توان استنباط كرد كه بتن خود تراكم مقاومت بيشتري را از خود به نمايش گذاشته و نيز نتايج مويد عدم تاثير استفاده از هوازا بر افزايش مقاومت اوليه بتن در مقابل يخ زدگي است.
شماره ركورد :
143293
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
رشته تحصيلي :
مديريت ساخت
استاد راهنما :
دكتر مصطفي خانزادي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت