عنوان :
نحوه مواجهه مددكاران اجتماعي با پديده كودك آزاري در شهر يزد
نويسنده اصلي :
حجتي، فرشته
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397
شماره ركورد :
143330
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
افراسيابي، حسين
رشته تحصيلي :
مددكاري اجتماعي
استاد راهنما :
جواديان، سيد رضا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت