عنوان :
بررسي تنوع ژنتيكي ارقام مختلف داوودي از نظر صفات مورفولوژيك، كل تركيبات فنوليك و فعاليت آنتي اكسيداني در شرايط عادي و تنش شوري
نويسنده اصلي :
كريمي، مريم
محل تحصيل :
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان
رشته تحصيلي :
كشاورزي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
143341
گرايش رشته تحصيلي :
اصلاح نباتات
دانشكده :
مهندسي كشاورزي
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد مشاور :
احمد ارزاني
استاد داور :
علي محمد مير محمدي ميبدي، بهرام باني نسب
استاد راهنما :
مهدي رحيم ملك، محمد رضا سبزعليان
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت