عنوان :
روش هاي تخمين مشخصات طيفي انواع نويز و پياده سازي الگوريتمي در حوزه فركانس براي بهبود آشكارسازي در يك سيستم آرايه اي سونار غيرفعال
نويسنده اصلي :
زارعزاده مهريزي، محمد
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397
شماره ركورد :
143343
دانشگاه :
دانشگاه يزد
رشته تحصيلي :
مهندسي برق
استاد راهنما :
آقابزرگي، مسعود
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت