عنوان :
نقش فضاي اجتماع پذير در ارتقاي هويت بخشي به شهر با تاكيد بر ويژگي هاي شهر اسلامي (نمونه موردي: منطقه 3 اصفهان)
نويسنده اصلي :
خدايي، هنگامه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
143352
شهر محل تحصيل :
دانشكده معماري و شهرسازي
دانشگاه :
دانشگاه هنر اصفهان
رشته تحصيلي :
طراحي شهري
استاد راهنما :
بهادر زماني، محمد مسعود
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت