عنوان :
طراحي مدل ارزيابي عملكرد سازمان‌هاي توليدي دولتي با تمركز بر تحقق الزامات اقتصاد مقاومتي با رويكرد ISM ، (مورد مطالعه: شركت كلار صنعت)
نويسنده اصلي :
سروش فياض
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده با توجه به جنگ تمام‌عيار اقتصادي كه عليه جمهوري اسلامي ايران آغاز شده است و به تبع آن تهديد بروز تكانه‌هاي متعددي براي سازمان‌هاي ايراني، سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي بايد به عنوان نقشه راه برون‌رفت از بحران‌ها و كسب قابليت‌هاي اقتصادي مورد توجه سازمان‌ها قرار گيرد. از اين رو توجه و تمركز اين پژوهش به طراحي مدل ارزيابي ميزان تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در سطح سازمان‌هاي توليدي دولتي مي‌باشد. مدلي كه به كمك آن مي‌توان علاوه بر ارزيابي عملكرد يك سازمان توليدي دولتي در راستاي تحقق الزامات اقتصاد مقاومتي و شناسايي وضع موجود، بر اساس شكاف‌هاي عملكردي تعيين شده و الگوي روابط فيمابين معيارهاي تابع و هادي، به انتخاب استراتژيك برنامه‌‌ها و پروژه‌هاي بهبود جهت نيل به الزامات اقتصاد مقاومتي پرداخت. در اين پژوهش، داده‌ها از طريق بررسي و مطالعه منابع كتابخانه‌اي، اسناد و مدارك، جمع‌آوري شده و ضمن استفاده از تكنيك گروه تمركز به عنوان يك روش مكمل، روش تحليل مضمون به كار گرفته شده و كدهاي پايه، زيرمعيارها(مضامين پايه) و معيارهاي مدل(مضامين سازمان دهنده) تعيين شده است. در ادامه با استفاده از رويكرد مدلسازي ساختاري- تفسيري (ISM)، معيارهاي اصليِ شناسايي شده در قالب پرسشنامه‌اي در اختيار 25 نفر عضو جامعه آماري هدف قرار گرفته و بر اساس آن، روابط ميان معيارها و ميزان شدت نفوذ يا وابستگي هر معيار تعيين گرديده است. در اين پژوهش تلاش شده است تا به تمام ابعاد و عرصه‌هاي اقتصاد مقاومتي، به مثابه نسخه معاصر نظام اقتصادي اسلام توجه شود. اين مدل شامل هفت معيار اصلي در چهار سطح مي‌باشد. در سطح اول معيارهاي "فرهنگ سازماني مقاومتي"، "برنامه‌ريزي، رهبري و اعمال مديريت" و "مديريت سرمايه انساني"، در سطح دوم مدل، معيار "مديريت دانش، فناوري و نوآوري"، در سطح سوم مدل، معيارهاي "آمادگي و تاب‌آوري سازماني" و "مديريت توليد و ارتقاي بهره‌وري" و در سطح چهارم، معيار "قدرت آفندي تجاري" به عنوان معيار غايي مدل، قرار گرفته كه خود حاكي از آن است كه غايت بلوغ يك سازمان در عرصه اقتصاد مقاومتي، قدرت رقابت، بازاريابي پويا، توسعه صادرات و گسترش سهم بازار مي‌باشد. در انتها پيشنهاداتي از جمله "طراحي استاندارد ملي آمادگي و تاب‌آوري سازماني از منظر اقتصاد مقاومتي" و "ارزيابي سازمان‌ها با استفاده از معيارهاي ارائه شده در اين پژوهش كه نشانگر ميزان تحقق الزامات اقتصاد مقاومتي است به منظور رصد وضعيت موجود سازمان‌هاي ايراني" ارائه شده است. واژه‌هاي كليدي: اقتصاد مقاومتي، مدل ارزيابي، ارزيابي عملكرد، تاب‌آوري، سازمان توليدي
شماره ركورد :
143376
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر عليرضا معيني
رشته تحصيلي :
مديريت اجرايي
استاد راهنما :
دكتر عليرضا علي احمدي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت