عنوان :
ارائه ي مدل تعقيب خودرو برمبناي ادراك بصري
نويسنده اصلي :
علي صالحي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
مدل تعقيب خودرو كه مهمترين بخش از بخش هاي شبيه سازي ترافيك است، علاوه بر شبيه سازي، در مواردي مانند سيستم هاي پيشرفته ايمني و كنترل وسايل نقليه و خودروهاي خودران استفاده مي شود. اهميت اين مدل ها موجب مي شود كه تحقيقات زيادي در زمينه¬ي توسعه و كاليبراسيون اين مدل ها به منظور افزايش دقت پيش بيني آن ها انجام شود. در پژوهش حاضر با تكيه بر يكي از عوامل انساني موثر بر رفتار تعقيب خودرو، يعني زاويه ي بصري، مدلي براساس مدل GHR، اولين و پركاربردترين مدل از انواع مدل هاي تعقيب خودرو، ارائه شده است. مدل پيشنهادي با استفاده از داده هاي NGSIM و با كمك نرم افزارهاي اكسل و SPSS و براساس معيار RMSE مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان داد كه اين مدل عملكرد بهتري نسبت به مدل GHR پايه دارد. همچنين عملكرد مدل، هنگامي كه زمان عكس العمل راننده برابر با 6/0ثانيه درنظر گرفته شود، بهتر است. در بخش بعدي پارامترهاي مدل براساس حداقل كردن خطاي RMSE و درنهايت اعتبارسنجي مدل براساس آزمون كولمگروف-اسميرنوف انجام شد. نتايج اين آزمون نشان داد كه خروجي مدل با مقادير واقعي تفاوت معناداري ندارد؛ بنابراين مدل قابل قبول است.
شماره ركورد :
143382
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
برنامه ريزي حمل و نقل
استاد راهنما :
دكتر عبدالرضا شيخ الاسلامي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت