عنوان :
وارون سازي احتمالي داده هاي لرزه اي بر اساس مدل هاي فيزيك سنگ در يكي از ميادين گازي/نفتي ايران
نويسنده اصلي :
زارع چاهوكي، مصطفي
كليدواژه فارسي :
ي90‎+‎‎ص.،تصوير، ‎جدول، نمودار، نقشه،34‎+‎1 كتابنامه
چكيده :
هدف از وارون سازي لرزه اي استخراج ساختارهاي زيرزميني از داده هاي لرزه اي مي باشد. به دليل محدود بودن باند فركانسي داده هاي لرزه اي، يافتن يك جواب يكتا براي وارون سازي لرزه اي دشوار است. روش هاي وارون سازي قطعي بر مبناي آزمون و خطا مي باشند و نقشه اي هموار از خواص كشسان توليد مي كنند. اما روش هاي وارون سازي تصادفي نقشه هايي با تفكيك پذيري بالا و احتمال رخداد يكسان به دست مي آورند. در اين پايان نامه يك روش وارون سازي تصادفي به ميدان نفتي ابوذر واقع در غرب خليج فارس اعمال شد و از طريق قاعده ي بيزين توزيع احتمال پسين مربوط به خواص كشسان به دست آمد. يك روش شبيه سازي متوالي گوسي براي تجزيه ي تابع توزيع احتمال كلي به تعدادي تابع توزيع احتمال محلي در مكان ردلرزه ها انجام شد، سپس نمونه گيري از توابع توزيع احتمال محلي انجام شد و تعداد دويست تحقق از خواص كشسان به دست آمد. با استفاده از داده هاي چاه، طبقه بندي رخساره ها از طريق قاعده ي بيزين صورت گرفت و بر مبناي حجم رخساره ي نفتي به دست آمده رتبه بندي تحقق ها انجام شد. طبقه بندي رخساره ها براي تحقق هاي مختلف امكان محاسبه ي حضور نفت در داخل مخزن را فراهم آورد. نتايج وارون سازي تصادفي نشان داد كه اين روش قابليت مدل كردن ناهمگوني هاي مخزن را دارد و با تفكيك بالايي تغييرات خواص كشسان را نشان مي دهد. هم چنين اين روش امكان محاسبه ي عدم قطعيت ها را فراهم مي آورد. نتايج نشان داد كه با دور شدن از محل چاه ميزان عدم قطعيت افزايش مي يابد. هم چنين ميان لايه هاي نازك با سيمان كربناته و ضخامت حدود 3 تا 6 متر در مخزن ماسه سنگي وجود داشت كه وارون سازي تصادفي قادر به بازيابي اين ميان لايه هاي نازك بود.
شماره ركورد :
143386
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
صابري، محمدرضا
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
جواهريان، عبدالرحيم
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت