عنوان :
شناسايي و مشخصه يابي عملكرد سراميك هاي غني ساز آب
نويسنده اصلي :
ترجاني، رامتين
كليدواژه فارسي :
و ‎52ص، تصوير، جدول،
چكيده :
نوشيد آب يونيزه قليايي استفاده از رژيم غ ايي قليايي براي كنترل بيماري خطرناك ديابت بهيار تو يه ميشود. اساا درما طبيعي ديابت، صفظ تعادل اسيد باز در بد است نوشيد آب يونيزه قليايي مصرف غ ا اي قليايي بهترين عاملي است كه مي تواند به كنترل طبيعي قند خو كمك كند. استفاده از سراميك اي قلياييكننده غنيساز آب، راه صلي بود كه آ ا پس از بررسي اي گهترده به آ رسيدند. اين سراميك ا كه به شثا گوي اي ريز هتند، غالبا از ر ش متالورژي پودر توليد مي- شوند به تازگي تحولي شگرف در علم مهندسي پزشثي ايجاد كردهاند. ماموريت اين گوي ا افزايش پياچ آب افزايش غلظت پنج عنصر مفيد صيات بخش به آ ميباشد. كلهيم، منيزيم، پتاسيم، سديم ر ي از جمله عنا ري هتند كه اين سراميك ا منجر به افزايش غلظت آنها ميشوند. در اين پر ژه نخهت به شناسايي تركيب سراميك ا ساختار بلوري آ ا پرداخته سپس با توجه به نتايج آ به بررسي عملثردشا در نمونه آب اي مختلف پرداخته شد. در اقع با قرار داد تك تك اين سراميك ا در آب سپس آناليز نمونه ا، به حت داشتن يا نداشتن ادعاي كارخانه مبدا پي برده شد تالش براي رسيد به تركيبي غنيتر قلياييتر از ما سراميك ا انجام شد. دستگاه ICP ، دستگاه XRD دستگاه XRF از جمله تجهيزات مورد استفاده براي بررسي اين گونه سراميك ا مي- باشند. با تاما بر نتايج آناليز اين پ ش، تركيبي جديد از سراميك ا توسعه داده شد كه آب را به كيفيتي متفا ت رساند. در تركيب نهايي آب 24/1 ميليگرم بر ليتر كلهيم، 73/17 ميليگرم بر ليتر منيزيم، 78/24 ميليگرم بر ليتر پتاسيم 02/20 ميليگرم بر ليتر سديم مشا ده شد مچنين آب به پياچ چثيده ب 8/9 رسيد. با استفاده از اين پ ش اين تركيب، محصولي به نام ليوا سالمت طراصي عرضه شد تا نخهتين گام در عر ه توليد داخلي آب اي قليايي غني نهاده شود.
شماره ركورد :
143389
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
فيروزي، صادق
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
مرعشي، پيروز
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت