عنوان :
ساخت مدل فيزيكي جهت بررسي اثر ليزرهاي پرتوان در سوراخكاري چاه هاي نفت
نويسنده اصلي :
عرفان، محمدرضا Erfan, Mohamadreza
كليدواژه فارسي :
‎ل+‎185 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 34‎+‎9 كتابنامه
چكيده :
نياز به انرژي از جمله نيازهاي رو به افزايش دنياي امروزي است. از ميان انواع انرژي ها استفاده از انرژي هاي فسيلي و از آن جمله نفت و گاز رو به افزايش است. همچنين با توجه به افزايش قيمت هاي انرژي فسيلي در دنيا و كاهش ذخاير اين انرژي، لزوم استفاده از روشهاي جديد در توليد را امري ضروري ساخته است. از آنجا كه در ايران بيشتر منابع نفتي در سازندهاي آهكي قرار دارد و اين سازندها از لحاظ تخلخل و تراوايي از سطح مطلوبي برخوردار نمي باشند، نياز به استفاده از روش هاي افزايش تخلخل و تراوايي مخزن امري ضروري است. در صنعت نفت براي سوراخ نمودن چاه پوشش دار از مشبك كاري با انفجار و يا گلوله استفاده مي شود كه باعث فشرده شدن سيمان و سنگ مخزن و گلوله در انتهاي سوراخ حفر شده گرديده و اثر نامطلوب در توليد از چاه را دارد. تحقيقات در زمينه مشبك كاري با ليزر از سال 1960 در آمريكا آغاز و تاكنون نيز ادامه دارد. در اين رساله ابتدا اقدام به ساخت محفظه شبيه ساز چاه نفت با قابليت اعمال فشار جانبي، فشار سيال و دماي مخزن به نمونه سنگ شده، سپس به بررسي تاثيرات دما، فشار جانبي و اشباع از نفت خام به همراه فشار منفذي و تاثيرات توامان آن ها بوسيله ليزر فيبري پرداخته شده است. از مهمترين نتايج اين تحقيق مي توان به افزايش انرژي ويژه مصرفي با اشباع نمونه ها، افزايش دماي نمونه و اعمال فشار سيال و همين طور افزايش انرژي ويژه مصرفي با افزايش فشار تا سطحي مشخص و سپس ثابت شدن آن اشاره كرد. همچنين تاثير فرآيندهاي توامان دما – فشار جانبي، دما – فشار سيال و فشار سيال - فشار جانبي و تاثير فرآيند توامان سه تايي دما – فشار جانبي – فشار سيال بر انرژي ويژه مورد بررسي قرار گرفته كه همگي اثر افزايشي بر انرژي ويژه داشته است و بيشترين تاثير را در افزايش انرژي ويژه فشار سيال نفت با حدود 5.95 كيلوژول بر سانتي متر مكعب و پس از آن به ترتيب افزايش دماي نمونه با حدود 3.23 كيلوژول بر سانتي متر مكعب و افزايش فشار جانبي با حدود 2.38 كيلوژول بر سانتي متر مكعب افزايش در انرژي ويژه دارا مي باشد. در حالتي كه هر سه عامل فشار سيال، دما و فشار جانبي بر روي نمونه تاثير گذارد باعث بيشترين افزايش انرژي ويژه در حدود 12.1 كيلوژول بر سانتي مترمكعب و كاهش نرخ نفوذ در حدود 0.254 ميليمتر بر ثانيه مي شود.
شماره ركورد :
143398
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
احمدي، مرتضي َََAhmadi, Morteza
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
شهريار، كورش Shahriar, Kourosh , شريف زاده، مصطفي Sharifzadeh, Mostafa
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت