عنوان :
افزايش دقت در تعيين پارامترهاي مدل سه‌بعدي خودرو از دنباله تصاوير
نويسنده اصلي :
اسلامي، حامد Hamed Eslami
كليدواژه فارسي :
ل121‎+‎ص.، تصوير، جدول‎،نمودار، 80 كتابنامه، ضمائم
چكيده :
امروزه، استفاده از روش¬هاي اندازه¬گيري از طريق تصوير در حوزه¬هاي مختلف صنعت حمل‌ونقل هوشمند به‌سرعت در حال گسترش است. با افزايش دقت در تخمين پارامترهاي مدل سه‌بعدي خودرو كه موضوع محوري رساله حاضر است، مي¬توان از روش ارائه‌شده در كاربردهاي ثبت تخلف، خصوصاً كاربرد ثبت تخلف سرعت كه مسئله دقت اندازه¬گيري حائز اهميت مي¬باشد، استفاده نمود. لذا در اين رساله، به‌منظور ارزيابي روش¬هاي ارائه‌شده، از پايگاه داده ثبت تخلف سرعت استفاده شده است. براي انجام اندازه¬گيري¬هاي دقيق از تصوير، لازم است كه دوربين مورداستفاده به‌دقت كاليبره گردد. روش¬هايي كه تاكنون جهت كاليبراسيون دوربين¬هاي مورداستفاده در حمل‌ونقل هوشمند معرفي‌شده‌اند، همگي نيازمند انجام اندازه¬گيري¬هاي اضافه از صحنه بوده و فاقد دقت لازم جهت استفاده در كاربردهاي ثبت تخلف مي¬باشند. در روش ارائه‌شده در اين رساله، با استفاده از استخراج و تطبيق ويژگي¬هاي تصويري پلاك در يك ساختار نوين سلسله مراتبي به همراه تخمين¬گر RANSAC، امكان دستيابي به دقت¬هاي بالاي كاليبراسيون در كاربردهاي عمومي ثبت تخلف فراهم‌شده است. نوآوري ديگر اين رساله تعميم روش Zhang به‌وسيله ارائه روشي جهت كاليبراسيون دوربين با استفاده از تصاوير پلاك‌هاي موازي باهم است. استفاده از داده¬هاي دو فريم متوالي به‌منظور برازش مدل سه‌بعدي و ارائه تابع برازش مقاوم جهت برازش مدل سه‌بعدي از نوآوري¬هاي ديگر اين رساله است. روش پيشنهادي از اطلاعات موجود در نواحي اطراف هر خط به شكل خطاي برازش استفاده مي‌نمايد كه منجر به عدم نياز به مشتق¬گيري مجدد از تابع برازش و افزايش سرعت روش پيشنهادي مي¬گردد. ارزيابي عملكرد روش¬هاي ارائه‌شده به شكل ارزيابي دقت تخمين پارامترهاي دوربين، مدل سه‌بعدي، جابجايي و درنهايت ارزيابي دقت تخمين سرعت خودرو انجام‌شده است. نتايج ارزيابي نشان مي¬دهد كه روش ارائه‌شده مي¬تواند پارامترهاي معرفي‌شده را از تصاوير دوربين¬هاي ثبت تخلف با دقت كافي اندازه-گيري نمايد.
شماره ركورد :
143399
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
فائز، كريم Karim Faez
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
ابوالقاسم اسدالله، راعي Abolghasem A. Raei
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت