عنوان :
ساخت همزمان نانوذرات فلزي پالاديوم و نيكل بر بستر نانولوله¬هاي كربني به روش هاي كندگي ليزري و شيميايي به منظور ذخيره سازي گاز هيدروژن
نويسنده اصلي :
محرابي، محسن mehrabi mohsen
كليدواژه فارسي :
ظ ‎+‎ 173 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 4‎+‎171 كتابنامه
چكيده :
در اين پايان¬نامه از نانولوله¬هاي كربني چند جداره تزيين شده با نانوذرات فلزي پالاديوم و نيكل جهت ذخيره¬سازي گاز هيدروژن و همچنين بررسي خواص نوري آن¬ها از جمله طيف سنجي فروسرخ و طيف جذبي استفاده شده است. براي اين منظور ابتدا نانولوله¬هاي كربني چند جداره با قطر تقريبي 30-50 نانومتر با روش اسيد شويي و حرارت دهي تحت اكسيژن، خالص¬سازي شده¬اند، سپس نانوذرات پالاديوم و نيكل به دو روش احياي شيميايي و كندگي ليزري با درصد¬هاي مختلف به آن¬ها اضافه شده است. ميزان ذخيره¬سازي هيدروژن به روش حجمي¬سنجي در نانولوله¬هاي آلاييده با نانوذرات پالاديوم و نيكل در در¬صد-هاي مختلف با هر دو روش كندگي ليزري و احياي شيميايي بررسي شده¬اند. مقادير ذخيره¬سازي هيدروژن در نانولوله¬هاي آلاييده با اين دو روش با هم مقايسه شده¬اند. نتايج بدست آمده نشان مي¬دهد، با افزودن نانوذرات فلزي پالاديوم و نيكل ميزان ذخيره¬سازي هيدروژن در نانولوله¬هاي كربني افزايش مي¬يابد كه اين افزايش براي نانولوله¬هاي كربني آلاييده با نانوذرات پالاديوم بيشتر از نانولوله¬هاي كربني آلاييده با نيكل مي¬باشد. بيشينه ميزان ذخيره سازي هيدروژن در نمونه¬هاي آلاييده با 57 و 13 درصد وزني پالاديوم و نيكل به روش احياي شيميايي به ترتيب 6 و 0.6 درصد وزني بدست آمده است. همچنين در نانولوله¬هاي آلاييده با مقادير يكسان از نانوذرات فلزي، در روش كندگي ليزري ميزان ذخيره¬سازي هيدروژن بيشتر از نانولوله¬هاي كربني آلاييده به روش احياي شيميايي مي¬باشد. علاوه بر اين نانوذرات فلزي با روش همزمان شيميايي- ليزري به نانولوله¬هاي كربني اضافه شده¬اند كه نتايج، افزايش ذخيره¬سازي هيدروژن را در اين روش نسبت به دو روش قبلي ( كندگي ليزري و احياي شيميايي) براي هر دو نوع نانوذره نشان مي¬دهد. به طوري كه براي نمونه¬هاي آلاييده با 67 و 25.3 درصد وزني از نانوذرات پالاديوم و نيكل ميزان ذخيره¬سازي با 40 و 150 درصد افزايش به 8.6 و 2.6 درصد وزني رسيده است. با تغيير پارامترهاي مختلف ذخيره-سازي هيدروژن از جمله زمان و فشار ذخيره¬سازي، ميزان ذخيره¬سازي هيدروژن در نانولوله¬هاي كربني آلاييده با نانوذرات فلزي ( پالاديوم و نيكل) در فشار¬هاي مختلف از يك بار تا 75 بار و زمان¬هاي متفاوت (1 تا 24 ساعت) بررسي شده است كه نشان مي¬دهد با افزايش فشار گاز هيدروژن و همچنين افزايش زمان هيدروژن¬دهي تا يك مقدار بهينه ( فشار و زمان اشباع) ميزان ذخيره¬سازي گاز هيدروژن در نانو لوله¬ها افزايش مي¬يابد.
شماره ركورد :
143402
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
مرتضوي، سيده زهرا seyedeh zahra mortazavi
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
پرويز، پروين parviz parvin , ريحاني، علي reyhani ali
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت