عنوان :
بررسي و شبيه سازي رله هاي GFDM در شبكه هاي نسل پنجم (5G)
نويسنده اصلي :
شهيري ، وحيد ُShahiri , Vahid
كليدواژه فارسي :
‎108‎+ح‎ ص.، تصوير، جدول، نمودار، 52‎+‎1 كتابنامه
چكيده :
با ظهور ارتباطات نسل چهارم مخابرات، مدولاسيون OFDM به عنوان يك مدولاسيون قدرتمند در مواجهه با چالش¬ها¬ي كانال بدون سيم مطرح گرديد. عملكرد بسيار مطلوب اين مدولاسيون در مواجهه با كانال¬هاي فركانس¬گزين باعث شد تا به عنوان مدولاسيوني مناسب براي ارتباطات نوين به¬كار گرفته شود. اما استفاده از آن خالي از اشكال نيز نبود. مصرف توان قابل توجه و نسبت بالاي بيشينه به متوسط توان و نيز تعداد زياد بيت¬هاي فاقد اطلاعات، از جمله¬ي اين مشكلات مي¬باشد. لذا جهت¬گيري تحقيقاتي در نسل پنجم به سمت استفاده از جايگزين¬هاي مناسب¬تر به جاي OFDM سوق پيدا كرد. يكي از پيشنهادات مهم مطرح شده براي اين منظور مدولاسيون GFDM مي¬باشد و برخي از چالش-هاي مطرح شده در بالا را مي¬توان از طريق اعمال كنترل و انتخاب بهينه¬ي پارامترهاي آن حل نمود. از طرف ديگر رله¬ها نقش يك واسط ميان فرستنده و گيرنده را در يك سيستم مخابراتي دارند. استفاده از رله¬ها مي¬تواند منجر به بهبود محدوده پوششي انتقال داده، افزايش كارآيي طيفي و كاهش مصرف توان گردد. از اين رو استفاده از رله ها در ارتباطات نسل پنجم براي رسيدن به نرخ داده بسيار بالاي پيش¬بيني شده در آن ضروري مي¬باشد. در اين پايان نامه برآنيم تا به موضوعات زير بپردازيم : • بررسي و تحليل عملكرد مدولاسيون GFDM در كانال هاي رله با پاسخ فركانسي مسطح •بررسي و تحليل عملكرد مدولاسيون GFDM در كانال¬هاي رله¬ي فركانس¬گزين و متغير با زمان •حل مساله تخصيص توان بهينه در سناريوهاي فوق در ابتدا برآنيم تا مقايسه¬اي كوتاه ميان مدولاسيون OFDM و GFDM در مواجهه با انواع كانال¬هاي مخابراتي داشته باشيم. در ادامه به بررسي عملكرد GFDM در ارتباطات نقطه به نقطه خواهيم پرداخت و اين تحليل¬ها را براي حالت مخابره¬ي مشاركتي تعميم خواهيم داد. سپس به حل مساله¬ي استخراج عملكرد اين مدولاسيون در يك كانال مشاركتي فركانس¬گزين با كانال متغير با زمان مي-پردازيم و عملكرد بهينه از طريق حل مساله¬ي تخصيص توان براي عبارت¬هاي استخراجي به¬دست خواهد آمد.
شماره ركورد :
143410
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
پوراحمدي ، وحيد Pourahmadi , Vahid
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
محمدي ، عباس Mohammadi , Abbas , آقائي نيا ، حسن Aghaeinia , Hassan
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت