عنوان :
طراحي و ساخت مبدل انتقال توان بي سيم براي خودروهاي الكتريكي در سكون و حركت در مقياس آزمايشگاهي
نويسنده اصلي :
راسخ، نويد
كليدواژه فارسي :
ي ‎+‎ 100 ص.، ‎تصوير،جدول، نمودار، 21كتابنامه
چكيده :
انتقال توان بيسيم (WPT) يكي از پيشروترين دستاوردهاي امروزيست كه با استفاده از خاصيت تشديد مغناطيسي، بشر را از استفاده از سيم¬هاي مزاحم آزاد كرده است. در واقع WPT از تئوري هاي ابتدايي انتقال توان القائي (IPT) كه در اين سي سال اخير پيشرفت چشمگيري داشته است بهره مي گيرد. اين تكنولوژي در سطوح مختلف توان تا چندين كيلووات، همچنين افزايش فواصل انتقال توان تا چندصد ميلي متر به همراه بازده بالاي 90% استفاده مي شود. پيشرفت اصلي انتقال توان بيسيم كه اين موضوع را چندين برابر جذاب مي كند، ايمني، قابليت اطمينان و راحتي استفاده در شارژ خودروهاي الكتريكي (EV) در سكون و حركت مي باشد. مي توان بيان كرد كه انتقال توان بيسيم از چهار ركن اصلي كه عبارتند از: 1- طراحي ساختار مغناطيسي، 2-طراحي مدار جبران ساز، 3- طراحي سيستم كنترلي و 4- حفاظت و ايمني سيستم تشكيل شده است. كاهش توان و بازده در جابجايي هاي افقي گيرنده نسبت به فرستنده يكي از مسائل مهم در انتقال توان بيسيم بشمار مي رود. هدف از اين پايان نامه مقابله با اين رويداد با استفاده از روش هاي بهينه طراحي ساختار مغناطيسي و همچنين مدارهاي جبران ساز مي باشد. فشرده بودن سيستم به علت استفاده در خودروهاي الكتريكي نيز يكي از عوامل مهم به شمار مي رود كه به دليل استفاده از مدار جبران ساز LCC فضاي اشغال شده توسط القاگر هاي جبران گر، حجم سيستم را افزايش ميدهد. لذا در اين پروژه با استفاده از روش هاي يكپارچه سازي القاگر هاي جبران گر با سيم پيچ هاي اصلي، حجم سيستم را كاهش داده، در شرايطي كه تاثيري بر روي ديگر سيم پيچ ها و عملكرد سيستم نداشته باشد. در اين پايان نامه دو ساختار مختلف (DDQ, Bipolar) براي سمت گيرنده، پيشنهاد و به‌منظور اثبات تئوري و شبيه‌سازي‌ها، نمونه ي آزمايشگاهي از هر كدام از ساختارها ساخته ‌شده است. طراحي و شبيه‌سازي بخش هاي مختلف پيشنهادي به‌وسيله‌ي واكاوي اجزاء محدود (FEA) سه بعدي و استفاده از نرم افزار ماكسول (ANSYS MAXWELL) انجام‌ شده است.
شماره ركورد :
143412
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
آقا ميرسليم، سيد مجتبي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت