عنوان :
برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري جنگ (موردپژوهي: مناطق جنگي استان ايلام)
نويسنده اصلي :
رسولي، آزاده
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
143424
شهر محل تحصيل :
دانشكده پژوهش هاي عالي هنر و كارآفريني
دانشگاه :
دانشگاه هنر اصفهان
استاد مشاور :
نيما ولي بيگ
رشته تحصيلي :
مديريت جهانگردي گرايش برنامه ريزي توسعه جهانگردي
استاد راهنما :
زاهد شفيعي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت