عنوان :
آشكارسازي جدايش كاتدي پوشش هاي پليمري با استفاده از ميكروكپسول هاي خود ترميم شونده
نويسنده اصلي :
عسكري، سيمين
محل تحصيل :
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان
رشته تحصيلي :
مهندسي مواد
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
143425
گرايش رشته تحصيلي :
خوردگي و حفاظت از مواد
دانشكده :
مهندسي مواد
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد داور :
كيوان رئيسي، عباس بهرامي
استاد راهنما :
علي اشرفي، محمدعلي گلعذار
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت