عنوان :
ارائه رويكرد جديد مبتني بر كاهش پوياي دامنه جهت بهبود توليد داده‌هاي آزمون و مكان‌يابي خطاهاي پنهان
نويسنده اصلي :
اسماعيل نيك روان
مقطع تحصيلي :
دكتري
چكيده :
توليد داده آزمون نقش كليدي در موفقيت فرآيند آزمون نرم‌افزار دارد. هدف از توليد داده آزمون تهيه مجموعه‌اي از داده‌ها براي ورودي‌هاي برنامه است كه قادر به ارضاء معيارهاي آزمون باشند. اكثر روش‌هاي موجود به دنبال توليد صرفاً يك داده آزمون براي پوشش معيارها هستند، درحالي‌كه بسياري از خطاها در صورتي آشكار مي‌شوند كه برنامه تحت آزمون با مقدار خاصي و يا دامنه خاصي از ورودي اجرا شود. به‌بيان‌ديگر اجراشدن دستورالعمل خطا، با هر مقدار دلخواهي، الزاماً خطا را آشكار ننموده و ممكن است نتيجه آزمون تصادفاٌ موفق باشد. ازاين‌رو توليد داده‌هايي كه منجر به خطا شوند امري ضروري است. هرچند راهكارهاي فراواني در اين خصوص ارائه گرديده، اما همچنان چالش‌هاي فراواني در زمينهي توليد داده آزمون مناسب و كارآمد وجود دارد. هدف اصلي اين رساله آن است كه به‌جاي صرف هزينه جهت به دست آوردن داده آزمون، آن‌را صرف به‌دست آوردن زيردامنه آزمون نمايد. با به‌دست آوردن زيردامنه‌اي، از دامنه ورودي، كه حاوي مقادير لازم جهت پوشش معيار موردنظر باشد، مي‌توان به‌كرات برنامه را اجرا نموده و اطمينان داشت كه همگي آن‌ها معيار موردنظر را پوشش خواهند داد. جهت نيل به اين هدف و پالايش دامنه اوليه متغيرهاي ورودي، از داده‌هاي زائد، آن‌ها مكرراٌ به زيردامنه‌هاي همپوشان تقسيم شده و آن دسته از زيردامنه‌ها كه قادر به ارضاء شرايط معيار آزمون نباشند، از دامنه ورودي جدا مي‌گردند. با نگاشت كردن دامنه ورودي، و تقسيمات آن، به يك نمودار اويلر/ون و به‌كارگيري اصول و قواعد نظريه مجموعه‌ها مي‌توان در خصوص اعتبار بسياري از زيردامنه‌ها استنتاج نموده و فرآيند تشخيص زيردامنه‌هاي زائد را سرعت بخشيد. استفاده از داده آزمون باعث ايجاد جهشي بزرگ در افزايش دقت روش‌هاي مكان‌يابي خطا گرديده است. اين جهش در ارزيابي‌هاي صورت گرفته بهخوبي مشهود است. نتايج به‌دست آمده از بكارگيري رويكردهاي پيشنهادي، در خصوص توليد داده آزمون و همچنين مكان‌يابي خطا، بيانگر تفاوت معنادار آن نسبت به رويكردهاي مشابه مي‌باشند.
شماره ركورد :
143433
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
نرم افزار
استاد راهنما :
دكتر سعيد پارسا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت