عنوان :
تاثير حكمراني خوب بر رشد اقتصادي در گروه كشورهاي توسعه يافته، در حال توسعه و كمتر توسعه يافته، با ديدگاه نهادگرايي
نويسنده اصلي :
مهدي نوري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
در اين پژوهش به دنبال تعيين ميزان و معناداري تاثيرگذاري مولفه هاي حكمراني خوب بر رشد اقتصادي كشورها بوده ايم. به اين منظور و با هدف مقايسه اين تاثيرگذاري سه دسته كشور به ترتيب توسعه يافته، در حال توسعه و كمتر توسعه يافته با معيار درجه توسعه يافتگي معرفي شده از سوي بانك جهاني، انتخاب شدند. در هر دسته 25 كشور حضور دارند و معيار اين پژوهش براي انتخاب كشورها بيشترين درآمد سرانه در گروه خود در سال 2017 بوده است. داده هاي مورد نياز از سايت بانك جهاني و صندوق بين المللي پول گردآوري شده است. مدل مورد استفاده براي اين مطالعه پانل ديتا بوده و براي تخمين مدل از نرم افزار Eviews version 10 استفاده شده است. ضمنا متغير مورد استفاده به عنوان متغير وابسته و به عنوان نمادي از رشد اقصادي كشورها توليد ناخالص داخلي سرانه (با معيار برابري قدرت خريد) بوده است و براي سنجش حكمراني خوب از معيارهاي بانك جهاني كه از سال 2002 تا 2016 بطور ساليانه براي همه كشورهاي جهان محاسبه و اعلام شده است، استفاده شده است. اين معيارها عبارتند از: كنترل فساد، كارايي و اثربخشي دولت، حاكميت قانون، ثبات سياسي، كيفيت قوانين و مقررات و حق اظهار نظر و پاسخگويي. نتايج نشان داد براي كشورهاي توسعه يافته چهار مولفه كارايي و اثربخشي دولت، حاكميت قانون، كيفيت قوانين و مقررات و حق اظهار نظر و پاسخگويي اثر مثبت و معني داري بر رشد اقتصادي كشورها دارند. هم چنين براي كشورهاي در حال توسعه پنج مولفه كنترل فساد، كارايي و اثربخشي دولت، حاكميت قانون ثبات سياسي و كيفيت قوانين و مقررات داراي تاثير مثبت و معني دار بر روش رشد اقتصادي و براي كشورهاي كمتر توسعه يافته چهار مولفه كنترل فساد، كارايي و اثربخشي دولت، حاكميت قانون و ثبات سياسي داراي اثر مثبت و معني دار بر روي رشد اقتصادي كشورها هستند.
شماره ركورد :
143440
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر سعيد ميرزامحمدي
رشته تحصيلي :
علوم اقتصادي - برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي
استاد راهنما :
دكتر اصغر ابوالحسني - ذكتر عليرضا معيني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت