عنوان :
مدلسازي مكاني زماني بالون خارج آئورتي و شبيه سازي عملكرد دستگاه به منظور شبيه سازي پارامترهاي هموديناميكي
نويسنده اصلي :
سيدعلي سيدميرزائي صراف
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
امروزه بيماري هاي قلبي عروقي به علت فراگير بودن، معضل مهمي براي جوامع بشري به شمار مي آيند. پيشرفت دستگاه هاي كمك قلبي به بهبود شرايط افراد مبتلا به اين بيماري ها كمك بزرگي كرده است. بالون هاي خارج آئورتي به دليل عدم تماس با ياخته هاي خوني، باعث كاهش اثرات جانبي ناشي از استفاده آن¬ها در بيماران شده است. در اين پژوهش مدل بالون خارج آئورتي به وسيله توابع مكاني زماني ارائه شده است. مدل بالون خارج آئورتي ارائه شده با الهام از ايده پمپ هاي پريستالتيك، داراي سه قسمت جداگانه با زمان بندي متفاوت مي باشد. در راستاي بررسي تاثير بالون خارج آئورتي بر پارامتر هاي هموديناميكي از شبيه سازي كامپيوتري تحليل تعامل سيال جامد در نرم افزار COMSOL استفاده شده است. براي مدل سازي ديواره رگ با مدل الاستيك خطي، از مدول يانگ فيبرهاي كلاژن استفاده شده است. به منظور بررسي عملكرد بالون خارج آئورتي سه قسمتي، چهار حالت براي مدت زمان فعاليت هر قسمت در سيكل قلبي ارائه شده است. اين حالت ها با مدل پمپ پريستالتيك و حالت بدون پمپ مقايسه شده است. استفاده از مدل الاستيك خطي براي در نظر گرفتن فيبرهاي كلاژن، باعث كاهش هزينه هاي محاسباتي و همگرايي شبيه سازي مي شود. در نظر گرفتن مدول يانگ فيبرهاي كلاژن، به دليل محدوده فشار كاري بالون باعث كاهش خطاي مدل ارائه شده مي شود. نتايج هموديناميك به دست آمده براي 4 حالت مختلف نشان مي دهد كه برون ده قلبي در بيشترين 25/2% و در كم ترين 55/0%، در مقايسه با حالت بدون پمپ افزايش مي يابد. اين ميزان در پمپ پريستالتيك 78/0% مي باشد. اين نتايج نشان مي دهد كه زمان بندي فعاليت هر قسمت در بالون خارج آئورتي سه قسمتي براي جلوگيري از جريان برگشتي حائز اهميت مي باشد و در دو حالت از چهار حالت شبيه سازي شده جريان برگشتي وجود دارد.
شماره ركورد :
143442
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
بيومكانيك
استاد راهنما :
دكتر مهدي نويد بخش
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت