عنوان :
بررسي رئولوژي انواع پلي اتيلن در روتومولدينگ و كاربرد آن در مهندسي پزشكي
نويسنده اصلي :
الناز عباسي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
فرآيند روتومولدينگ يك روش براي توليد محصولات پلاستيكي توخالي در مصارف صنعتي و پزشكي است. در طول مراحل انجام اين فرايند، پودر پليمر ذوب شده و بنابراين پديده همبستگي ذرات و تراكم رخ مي دهد. اين پديده همبستگي را مي توان به عنوان زينترينگ پليمر، با تشكيل ذرات مذاب همگن از ذرات پودر توصيف كرد. هدف از اين تحقيق، بررسي پارامترهاي رئولوژيكي پودر پلي ايتيلن براي فرآيند روتومولدينگ است. در صنعت و كاربردهاي مهندسي پزشكي، با توجه به اطلاعات موجود، انواع مختلفي از پلي اتيلن وجود دارد كه در پروسه روتومولدينگ استفاده نمي شوند اما در ساير فرايندها از جمله قالب گيري تزريقي و يا فرايندهاي ديگر استفاده مي شوند. در اين پروژه سعي شده است اطلاعات مناسب در مورد اين موضوع ارائه داده شود. تأثير پارامترهاي مختلف مانند دما و اندازه ذرات دانه و اطلاعات مربوط به پديده همبستگي نيز مي تواند ما را درمطالعه اين مسئله كمك كند. اين بدين معني است كه سعي شده است به اين سوال پاسخ داده شود: آيا پودر پلي اتيلن كه در قالب گيري تزريقي يا اكستروژن مورد استفاده قرار مي گيرد براي استفاده در فرآيند روتومولدينگ براي توليد قطعات مورد استفاده در صنعت و مهندسي پزشكي مناسب است؟ براي اين منظور، دو نوع پلي اتيلن انتخاب شده اند. پلي اتيلني كه به طور معمول در فرآيند روتومولدينگ استفاده مي شود و ديگري پلي اتيلني است كه در فرايند اكستروژن استفاده مي شود. در نهايت، مدل عددي با نتايج تجربي و آزمايشگاهي حاصل از آزمايشات براي همبستگي پودر پلي اتيلن مقايسه شده است.
شماره ركورد :
143443
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مهندسي مواد
استاد راهنما :
دكتر خاوندي - دكتر رضايي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت