عنوان :
بررسي فراواني، ژن هاي ويرولانس و تايپينگ مولكولي سويه هاي استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به متي سيلين جدا شده از ICU بيمارستان هاي ولايت و پورسيناي شهر رشت در سال 1396
محل تحصيل :
رشت
چكيده :
ﻣﻘﺪﻣﻪ: سويه¬هاي مقاوم به متي¬سيلين استافيلوكوك اورئوس (Staphylococcus aureus) از عوامل مهم عفونت¬هاي بيمارستاني و جامعه محسوب مي¬شود. ميزان كلنيزاسيون اين ارگانيسم در پرسنل درماني بالا است. اين طرح به بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي، فاكتورهاي ويرولانس و همچنين تعيين منشأ كلن هاي مقاوم استافيلوكوكوس اورئوس به روش SCCmec و MLST از سطوح، هوا، دستگاه¬هاي موجود در ICU، پرسنل و بيماران بستري در بيمارستان¬هاي ولايت و پورسيناي شهر رشت پرداخته است. ﻣﻮاد و روش¬ﻫﺎ: در بازه زماني 8 ماهه، تعداد 1000 سواب از بيماران و پرسنل، سطوح مختلف، هوا و دستگاه¬هاي بخش ICU بيمارستان¬هاي ولايت و پورسيناي رشت نمونه¬گيري به عمل آمد و توسط تست¬هاي ميكروبيولوژي تعيين هويت شدندنمونه گيري از هوا به وسيله پمپ اندرسون انجام شد. سپس آنتي بيوگرام بر روي سويه¬هاي استافيلوكوكوس اورئوس جدا شده انجام گرديد و سپس DNA ايزوله¬ها استخراج شد كه به عنوان الگو براي تكثير ژن¬هاي مورد مطالعه بكار رفت. پلي¬مورفيسم ژن¬هاي SCCmec بر روي سويه¬هاي MRSA تعيين گرديد. تايپينگ MLST سويه¬هاي استافيلوكوكوس اورئوس با استفاده از پرايمرهاي اختصاصي موجود در سايت WWW.MLST.net صورت گرفت. ﻧﺘﺎﻳﺞ: تعداد 66 سويه مقاوم به متي¬سيلين از ميان 95 ايزوله¬ي استافيلوكوكوس اورئوس از ICU¬هاي مختلف مورد شناسايي قرار گرفت. بيشترين حاملين بيني استافيلوكوكوس اورئوس بيماران مرد بودند. 50MIC و90MIC براي آنتي¬بيوتيك وانكومايسين به ترتيبμg/mL 1 و μg/mL 5/1 بود. بيشترين ميزان مقاومت مربوط به پني¬سيلين (2/83 درصد) بود. فراواني ژن¬هاي femA و mecA به ترتيب 6/71 درصد و 47/69 درصد بود. sea (3/45 درصد) غالب ترين ژن انتروتوكسين بود. hla و hldبا فراواني 4/68 درصدبيشترين فراواني ژن¬هاي كدكننده همولايزين بودند.. فراواني ژن¬هاي كدكننده اكسفولياتيو eta وetb تفاوت چنداني نداشتند. فراواني ژن¬هاي كدكننده سندرم شوك توكسيك 2/24 درصد بود و در هيچ يك از نمونه¬ها ژن¬ كدكننده پنتون والنتين- لكوسيدين رؤيت نشد. در Scc mec تايپينگ، اكثرسويه¬هاي جدا شده جزء تايپ 3 (69/69 درصد) بوده و كمترين فراواني متعلق به تيپ چهارم (IVb) بود كه تنها در يك ايزوله رؤيت شد. در تايپينگ MLST، 11 نوع ST متفاوت به دست آمد كه در ICUها، محل¬هاي نمونه¬گيري و منابع نمونه¬گيري توزيع متفاوتي داشتند. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮى: نتايج اين پژوهش حاكي از ميزان نسبتا" بالاي فراواني ايزوله¬هاي استافيلوكوكوس اورئوس در بخش ICUهاي بيمارستان داشت. بيماران نقش بسيار مهمي در انتقال و چرخش عفونت در بيمارستان به واسطه تخت و لباس و پرسنل دارند و مي¬تواند بستري براي انتقال ايزوله¬هاي استافيلوكوكوس اورئوس در ميان بخش¬هاي مختلف بيمارستان باشد. در بيمارستان¬هاي پورسينا و ولايت شهر رشت انتقال باكتري بيشتر از بيمارن صورت مي¬گيرد. تكنيك MLST نسبت به تكنيك Scc mec حساسيت و دقت بالاتري دارد به عنوان مثال Sccmec III كه خود يك دسته از تايپينگ Scc mec است توسط تكنيك MLST به چندين ST متفاوت تقسيم ¬شد.
شماره ركورد :
143466
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت