عنوان :
برآورد شدت خسارت دمي با استفاده از معيارهاي ريسك شرطي در خانواده توزيع هاي هذلولي تعميم يافته متقارن
نويسنده اصلي :
برخور، فائزه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397
شماره ركورد :
143474
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
جعفري، علي اكبر
رشته تحصيلي :
رياضي مالي
استاد راهنما :
محمودي، عيسي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت