عنوان :
بررسي و ارزيابي تاثير فرايند مهندسي مجدد كسب و كار بر مديريت دانش (سازمان مورد مطالعه: شركتهاي دانش بنيان عضو پارك هاي علم و فناوري دانشگاه تهران)
نويسنده اصلي :
آلياني ، سميه
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور تهران غرب
رشته تحصيلي :
مديريت فناوري اطلاعات
مقطع تحصيلي :
كارشناس ارشد
تاريخ دفاع :
1394/12/20
چكيده :
هدف از اين تحقيق بررسي و ارزيابي تاثير فرايند مهندسي مجدد كسب و كار بر مديريت دانش در شركتهاي دانش بنيان مي باشد. روش تحقيق توصيفي پيمايشي و با رويكرد كاربردي است. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه اي كه از روايي و پايايي مطلوبي برخوردار بوده است، به صورت غير احتمالي قابل دسترس در بين نمونه اي شامل 151 نفر از مديران و كارشناسان شركتهاي دانش بنيان پارك علمي دانشگاه هاي تهران توزيع و جمع آوري شد. داده هاي پس از استخراج و كد گذاري با استفاده از آزمونهاي مناسب آماري نرماليته K-S و آزمون همبستگي پيرسون و آزمون فرض رگرسيون خطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان داد كه از ميان شش فرضيه تحقيق، بجز يك فرضيه بقيه تاييد شدند و نشان داده شد كه، معرفي مهندسي مجدد، تعيين فرايندهاي كسب و كار، درك فرايندها، طراحي مجدد فرايندهاي منتخب و استقرار فرايندهاي طراحي مجدد شده بر مديريت دانش تاثير معناداري دارد.فقط انتخاب فرايندهاي كسب و كار برمديريت دانش تاثير معناداري ندارد. در نهايت نتايج اين تحقيق بمنظور افزايش بهروري شركتهاي دانش بنيان و مشاوره هاي لازم براي پياده سازي فرايندها و اجراي كامل آنها و ارائه راهكارهائي دراين موضوع مي باشد.
شماره ركورد :
14348
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
محمودي ميمند ، محمد
استاد راهنما :
مير محمدي ، سيد محمد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت