عنوان :
بررسي اثر لايه مياني و متغيرهاي فرآيند جوشكاري اصطكاكي همزني (FSW) نقطه‏اي بر ريزساختار و خواص مكانيكي اتصال غير مشابه Al/Mg
نويسنده اصلي :
ميلاد دل پيشه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
منيزيم و آلومينيم با توجه به چگالي بسيار پاييني كه دارند ازجمله فلزات سبك به شمار مي¬روند. اتصال اين دو فلز در سازه¬ها از طريق جوشكاري ذوبي با چالش¬هايي نظير تشكيل تركيب‏هاي بين¬فلزي به صورت لايه¬هاي ضخيم و پيوسته در فصل مشترك همراه است. فرآيند جوشكاري اصطكاكي همزني براي اتصال فلزات غيرمشابه مانند زوج آلومينيم و منيزيم، پيشنهاد شده است. در اين تحقيق اثر لايه مياني فلز روي خالص و پارامتر تغيير پين ابزار براتصال نقطه¬اي ورق¬هاي آلومينيم و منيزيم خالص به صورت منيزيم-رو مورد بررسي قرارگرفت. سرعت دوران 1600 دور بر دقيقه، زمان جوشكاري به مدت 45 ثانيه، پين مثلثي و مخروطي و لايه مياني ورق فلز روي خالص با سه ضخامت 100،70و¬130ميكرومتر مورد بررسي قرار گرفت. بررسي‏هاي ريزساختاري نشان داد نمونه‏هاي جوشكاري شده با پين مثلثي نسبت به نمونه‏هاي جوشكاري شده با پين مخروطي از همزن بهتر، استحكام كششي-برشي بالاتر و تركيب بين فلزي MgZn2 كمتري برخوردارند. با كاهش ضخامت لايه مياني احتمال تشكيل تركيب بين فلزي MgZn2 كمتر و در فصل مشترك اتصال، ساختارهاي انجمادي و يوتكتيكي آلومينيم، منيزيم، روي ايجاد شده است كه در نمونه جوشكاري شده با لايه مياني 70 ميكرومتر پين مثلثي، تركيب بين فلزي MgZn2 در فصل مشترك اتصال ايجاد نشد. استحكام جوش با وجود لايه مياني افزايش يافته بطوريكه در نمونه بدون لايه مياني استحكام 35نيوتن بر ميلي¬متر مربع، در نمونه‏هاي جوشكاري شده با پين مخروطي حداكثر استحكام 75 نيوتن بر ميلي¬متر مربع و بيشترين استحكام در نمونه جوشكاري شده با پين مثلثي و ضخامت لايه مياني 70 ميكرومتر برابر با 90 نيوتن بر ميلي¬متر مربع حاصل شد.
شماره ركورد :
143486
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
شناسايي و انتخاب مواد فلزي
استاد راهنما :
دكتر مهدي ديواندري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت