عنوان :
شناسايي خودكار سازه ها در راه آهن با هدف بهره برداري عملياتي
نويسنده اصلي :
فاطمه جاويدي موردي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
شناسايي سيستم، فرآيند مدل¬سازي يك سيستم ناشناخته، براساس نمونه¬برداري از ورودي¬ها و خروجي-هاي سيستم است، به گونه¬اي كه مدل مورد¬نظر رفتاري همانند سيستم اصلي را دارا باشد. شناسايي سيستم سازه¬اي با هدف تعيين پارامترهاي مودال سيستم صورت مي¬گيرد و نتايج آن مي¬تواند جهت پايش وضعيت سازه به كار گرفته شود. تفاوت عمده شناسايي در اين حوزه لزوم بهره‌گيري از روش‌هاي شناسايي مبتني بر داده‌هاي خروجي به دليل عدم دسترسي دقيق به ورودي¬هاي تحريك مي¬باشد. هزينه كمتر و عدم توقف عملكرد نرمال سازه موجب شده كه در سال¬هاي اخير اكثر مطالعات بر روي تحريك¬هاي طبيعي يا ارتعاشات محيطي متمركز شود. به منظور شناسايي مناسب سازه¬هاي پيچيده، نياز به داشتن مكان¬هاي اندازه¬گيري متعدد است كه به صورت همزمان يا مجزا عمل داده¬برداري را انجام مي¬دهند. دركنار وجود كانال¬هاي اندازه¬گيري متفاوت، تعداد زيادي نمونه در هركانال وجود دارد كه هرچه سازه بزرگتر باشد، زمان و هزينه مورد نياز براي اندازه-گيري و تحليل داده ها بيشتر خواهد بود. اين امر سبب شده كه خودكار كردن فرآيند شناسايي ديناميك سازه اخيرا مورد توجه قرار گيرد. همچنين، به¬كارگيري اطلاعات حاصل از حسگرهاي مختلف به گونه¬اي كه خطاي تخمين كاهش يابد، نقش مهمي در فرآيند شناسايي خودكار خواهد داشت. همچنين چالش عمده ديگر در بحث خودكارسازي شناسايي پارامترهاي مودال سازه، جدا كردن مودهاي واقعي سيستم از مجموعه مودهاي بدست آمده مي‌باشد، كه در اين پايان¬نامه براي حل اين مشكل به بررسي مهمترين معيارهاي پايداري پرداخته شده است. مباحثي كه در اين پايان¬نامه ارائه خواهد شد عبارتند از: • بررسي روش خودهمبسته بازگشتي در شناسايي پارامترهاي مودال سازه •استفاده از روش شناسايي زيرفضاي تصادفي (SSI) به منظور تخمين پارامترهاي مودال سازه •استفاده از روش¬هاي تركيب اطلاعات مبتني بر تركيب بردار حالت به منظور تركيب اطلاعات سنسورها و دست يافتن به شناسايي با خطاي كمتر •خودكارسازي شناسايي با استفاده از روش بيان شده براي تلفيق اطلاعات، و همچنين استفاده از معيارهاي مهم پايداري و حذف مودهاي غيرفيزيكي به كمك آن¬ها در انتها، قابليت روش¬هاي بيان شده با پياده¬سازي اين روش¬ها بر روي داده¬هاي حاصل از شبيه¬سازي و آزمايش¬هاي تجربي بررسي مي¬شود. واژه‌هاي كليدي: شناسايي سيستم مبتني بر داده¬هاي خروجي، روش خودهمبسته بازگشتي، روش زيرفضاي تصادفي، تركيب اطلاعات، خودكارسازي فرآيند شناسايي
شماره ركورد :
143490
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مهندسي كنترل و علايم
استاد راهنما :
دكتر بيژن معاوني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت