عنوان :
ارائه مدل مكان يابي، تخصيص و تخليه لجستيك بشر دوستانه با در نظر گرفتن اختلال و عدم قطعيت
نويسنده اصلي :
فرناز عمادي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
بلاياي طبيعي نظير زلزله، سيل، خشكسالي و غيره همواره وجود داشته‌اند و هر ساله ميليون‌ها نفر در سراسر جهان تحت تاثير اين بلايا قرار مي‌گيرند. از اين رو، به‌كارگيري ابزارهاي بهينه‌سازي جهت بهبود عمليات مديريت بحران يكي از مهمترين مباحثي است كه امروزه مورد توجه بسياري از محققان قرار گرفته است. لذا در اين تحقيق، به مسئله برنامه‌ريزي لجستيك امداد بلايا كه يكي از فعاليت‌هاي كليدي مديريت بحران به شمار مي‌رود، پرداخته شده‌است. براي اين منظور، در اين پايان‌نامه يك مدل رياضي مختلط عدد صحيح چند هدفه براي مسئله لجستيك امداد بشر دوستانه معرفي مي‌شود. مدل ارائه شده سياست‌هاي بهينه شامل مكان‌يابي انبارها، و مقادير اقلام امدادي توزيع شده از هر انبار را تعيين مي‌كند. اين مدل شامل دو هدف همزمان حداقل‌سازي هزينه‌هاي عملياتي كل و حداكثرسازي ميزان مطلوبيت پناهگاه‌ها بر اساس دو فاكتور الويت پناهگاه و زمان امداد رساني ‌مي‌باشد. همچنين در اين مدل تعداد مجروحين در نقطه‌ي آسيب‌ديده، احتمال وقوع اختلال، ظرفيت مراكز توزيع مختل شده، الويت پناهگاه‌ها و زمان توزيع اقلام امدادي بين مراكز توزيع و پناهگاه‌ها غير قطعي در نظر گرفته شده است و تحت سناريوهاي مختلف مقادير متفاوتي دارند. از طرف ديگر مدل پيشنهادي براي حل مساله مطالعه موردي اين پايان‌نامه ارائه شده است، اما قابليت پياده‌سازي براي هر شرايط مشابه ديگر را نيز دارا مي‌باشد. در نهايت به دنبال دو هدفه بودن مسئله و حضور تصميم‌گيرنده در فرآيند تصميم‌گيري، روش محدوديت حدي بهبود يافته براي حل مدل پيشنهادي به‌كار گرفته شده است.
شماره ركورد :
143494
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر رضا توكلي مقدم
رشته تحصيلي :
مهندسي صنايع
استاد راهنما :
دكتر مرتضي باقرپور
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت