عنوان :
بررسي اثر جوانساز بر خصوصيات پيرشدگي نمونه هاي آسفالتي حاوي افزودني پليمري
نويسنده اصلي :
اميد فردوسيان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
در پژوهش حاضر تلاش شده است ابتدا تأثير پيرشدگي به عنوان فاكتوري مؤثر بر عملكرد قيرها و مخلوط هاي آسفالتي مورد بررسي قرار داده شود. به اين منظور، قيرها و مخلوط هاي آسفالتي اصلاح شده و اصلاح نشده تحت تاثير پيرشدگي كوتاه مدت و بلندمدت از نظر خصوصيات مكانيكي مورد ارزيابي قرار داده شده است. سپس مخلوط هاي آسفالتي كه تحت تاثير شرايط پيرشدگي بلندمدت و بارگذاري سيكلي مورد ارزيابي قرار داده شده اند، به عنوان آسفالت بازيافتي تجزيه شده و مجددا به عنوان تراشه هاي خرده آسفالت مورد استفاده قرار داده شده است. در واقع با توجه به عدم دسترسي به آسفالت بازيافتي اصلاح شده، در اين پژوهش تلاش شده است با شبيه سازي شرايط بهره برداري روسازي از جمله پيرشدگي و بارگذاري بلندمدت، مصالح خرده آسفالتي تهيه و پس از بازيابي با مواد جوانساز مجددا مورد ارزيابي قرار داده شود.
شماره ركورد :
143497
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر احمد گلي
رشته تحصيلي :
راه و ترابري
استاد راهنما :
دكتر حسن زياري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت